תכנון מס בינלאומי לפי אמנות מס: עורך דין מומחה בתכנון מס לשירותך!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מומחה לתכנון מס בינלאומי יחסוך לך הרבה כסף!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews

Hebrew

תכנון מס בינלאומי הנו תכנון מס לגבי עסקה אשר מתבצעת בחו"ל, על מנת להפחית או לבטל את חבות המס שעלול לחול בגינה בארץ ו/או בחו"ל. מכיוון שעסקאות בינלאומיות הינן בדרך כלל בעלות נפח כספי גדול, מכאן שלתכנון המס הבינלאומי יש משקל רב בהצלחתן הפיננסית.

לשם תכנון המס הבינלאומי ניתן להיעזר בחוקי המסים המקומיים של המדינות בחו"ל בהן נערכת העיסקה, הטבות מס שחלות באותן המדינות, אמנות מס, מקלטי מס, קביעת מקום התושבות ועוד.

האמנות הבינלאומיות למניעת כפל מס משמשות כאחד הכלים העיקריים לצורך תכנון המס הבינלאומי. רוב אמנות המס בעולם מבוססות על אחד משני המודלים לאמנות הנהוגים בתחום זה, של האו"ם או של ארגון ה- O.E.C.D. או על שילוב של שניהם.

מטרת אמנות המס הנה למנוע מצב של כפל מס בין שתי מדינות, באופן לפיו כל אחד מהמדינות גובה מס על אותה עיסקה.

מצב כזה יתכן כתוצאה מהחלת שיטות מיסוי שונות במדינת התושבות של היזם ובמדינה הזרה בחו"ל בה היזם מבצע את העיסקה, וזאת באופן לפיו מדינת התושבות של היזם מחילה עליו שיטת מיסוי פרסונאלית, בעוד המדינה הזרה בה מתבצעת העיסקה מחילה עליו שיטת מיסוי טריטוריאלית.

מרבית המדינות בחו"ל ממסות הן על בסיס פרסונאלי והן על בסיס טריטוריאלי ולכן נדרשות אמנות מס בינלאומיות, אשר מחלקות את המס בין שתי המדינות בגין אותה עסקה.

במסגרת רפורמת המס המקיפה שנערכה בארץ בשנת 2003, שונתה שיטת המיסוי בישראל משיטה טריטוריאלית לשיטה פרסונאלית, באופן לפיו הוטל מס על כלל הכנסותיו של תושב ישראל, וזאת בין אם מקורן בארץ ובין אם מקורן בחו"ל.

לפיכך, במידה וקיימת אמנת מס בילטראלית בין ישראל לבין המדינה הזרה בה מתבצעת העיסקה, ניתן להיעזר באמנה זו. נכון לנובמבר 2016, ישראל חתומה על יותר מ-50 אמנות מס עם מדינות שונות, לרבות ארה"ב, רוסיה, בריטניה, גרמניה, צרפת, דנמרק, שוורץ, סין, תאילנד, ויטנאם ועוד.

אולם, במידה ואין אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין המדינה הזרה בה מתבצעת העיסקה, ואשר חלה בה שיטת מס טריטוריאלית, ניתן להיעזר במספר סעיפים בפקודת מס הכנסה, אשר נותנים הקלת מס חד צדדית מטעם רשויות המס בישראל.

הקלת המס מתבטאת בתנאים מסויימים בקיזוז המס הזר, כולו או חלקו, מחבות המס של תושב ישראל שנאלץ לשלם מס על אותה עסקה בחו"ל.


לעיתים ניתן להשתמש באמנת מס של מדינה אחרת מהמדינה שבה מתבצעת העיסקה, זאת במידה ואמנת המס של המדינה האחת נוחה יותר מאמנת המס עם המדינה בה מתבצעת העיסקה.

במקרים אחרים יש להקים חברה זרה באותה מדינה כדי לעמוד בכללי המיסוי הן של אותה מדינה והן של מדינת ישראל.

יחד עם זאת, לשם כך יש להקפיד שלאותה חברה יהיה תוכן כלכלי של ממש, על מנת שהשימוש בה לא ייחשב כתכנון מס בלתי לגיטימי וכעיסקה מלאכותית, שהנה עבירת מס הכנסה לפי סעיף 86 לפקודת מס הכנסה.

בהקשר זה יצויין כי במסגרת התמודדותה עם תכנוני מס בינלאומיים, פירסמה היחידה למיסוי בינלאומי שברשות המיסים חוזר מס הכנסה 3/2001 בדבר סיכול תכנוני מס המבוססים על אמנות מס, מיום 22.5.2001.

החוזר מפרט מספר דרכים להתמודדות עם תכנוני מס בינלאומיים פסולים

בחינת התושבות - אמנות מס מעניקות הטבות בהתאם למדינת התושבות של אדם. כאשר מועלית הטענה כי אדם הוא תושב מדינה מתקשרת לצורך החלת הוראות אמנת מס, יש לבחון את התושבות שלו מבחינה עובדתית ומשפטית.

באמנות מס שמדינת ישראל צד להן נקבע כי תושב מדינה מתקשרת הנו אדם אשר לפי דיני אחת המדינות המתקשרות נתון בה למס מכח מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום התאגדות, או כל מבחן אחר כיו"ב.

לעניין זה, אין די בכך שאדם מפיק הכנסה בתחומי מדינה מתקשרת, לרבות באמצעות מוסד קבע כמשמעות המונח באמנת המס. אם נמצא שאדם הוא תושב של שתי המדינות המתקשרות, תוכרע התושבות על פי כללים שנקבעו באמנה.

בחינת קיום התנאים בדבר הגבלת ההטבות - תנאים אשר קבועים לעיתים באמנות כפל המס ואשר תכליתם להוות שומרי סף לצורך הגבלת הטבות מכוח האמנה למי שאינו ראוי לכך.

בחינת קיום תנאי הקבוע באמנות כפל מס - בחלק מאמנות המס נקבע תנאי לפיו תושב המדינה המתקשרת המקבל את ההכנסה הוא בעל הזכות שביושר לקבלה.

שימוש בעקרונות שנקבעו בדרכי הפרשנות של אמנות מס - באמנות המס שמדינת ישראל צד להן נקבע על פי רוב כלל פרשנות הקובע כי לצורך יישום הוראות האמנה בידי מדינה מתקשרת, תהא לכל מונח שלא הוגדר באמנה המשמעות שיש לו לפי דיניה הפנימיים של המדינה המתקשרת, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.

בנוסף על כללי פרשנות שנקבעו באמנות, ניתן להסתמך במלאכת הפרשנות על כללי פרשנות שמקורם במשפט הבינלאומי ובדין המדינתי.

בהתאם לאמנת וינה אשר מסדירה את הדין החל על אמנות בינלאומיות, יש לפרש אמנה בתום לב ולאור תכליתה ומטרתה. הקו המנחה בפירוש אמנות מס הוא שהם לא נועדו לשמש כאמצעי להתחמקות מתשלום מס על הכנסה.

נציין כי עיקר תפקידו של עורך דין המתמחה בתכנון מס עוסק במתן פרשנות לחוקים ולאמנות בינאלומיות שונות, על מנת למצוא את הדרך הנכונה והחוקית לחסוך בהוצאות המס של כל אחד מלקוחותיו.

החלת נורמות אנטי-תכנוניות שמקורן בדין הפנימי - מדובר בהחלת סעיפים כגון סעיף 86 לפקודת מס הכנסה אשר עוסק בעסקה מלאכותית.

סעיף 75ב לפקודה לפיו תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברה תושבת חוץ, שמרבית הכנסותיה או רווחיה בשנת המס הן הכנסות פסיביות, יחוייב במס על חלקו היחסי מההכנסות הפסיביות של החברה, כאילו חולקו לו כדיבידנד.

סעיף 5(5) לפקודה לפיו כדי למנוע אפשרות להתחמק מתשלום מס על הכנסה ממשלח יד בחו"ל באמצעות פעילות דרך חברה זרה, נקבע כי חברת מעטים תושבת חוץ, ש-75% מאמצעי השליטה בה מוחזקים בידי תושבי ישראל שהם בעלי משלח יד או עיסוק שנקבע ע"י שר האוצר כמשלח יד לעניין סעיף זה, יראו אותה כאילו השליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל.

איך מתחילים בתכנון מס אפקטיבי?

כפי שבוודאי הבנת מהסקירה הנ"ל, נושא תכנון המס הבינלאומי מצריך הרבה מחשבה, הכרות משפטית מעמיקה עם פקודת מס ההכנסה שלנו ויותר מהכל, הכרות מקיפה והתמחות בנושא אמנות מיסוי בינלאומיות.

העובדות מלמדות כי בעלי חברות רבים נוהגים להעסיק באופן קבוע מומחה בתכנון מס לצורך בניית אסטרטגיה חכמה, שמסייעת לתכנן את תשלומי המיסים בצורה אפקטיבית וחסכונית. מאד.

רוצה לדעת יותר ולשמוע חוות דעת של עורך דין המתמחה בתכנון מס בינלאומי? אנחנו כאן לשירותך!


תאריך: 07/09/2017 12:10
 
close