מה קובע החוק לגבי קיזוז הפסדים ואיך זה משפיע עליך

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע שחשוב להכיר: קיזוז הפסדים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 5 reviews

Hebrew

הפסד פירושו עודף הוצאות על הכנסות ואילו קיזוז הפסד פירושו הקטנת הרווחים בגובה ההפסדים שהיו. בהתאם לפקודת מס הכנסה, יש להבחין בין שני סוגי הפסדים שונים שאותם ניתן לקזז:

  • הפסדים פירותיים - אשר נובעים מפעילות יצור ההכנסה של העסק, עליהם יחולו סעיפים 28 ו-29 לפקודת מס הכנסה. סעיף 28 יחול לגבי הפסדים פירותיים של תושב ישראל שמקורם בישראל ואילו סעיף 29 יחול על הפסדים פירותיים של תושב ישראל שמקורם בחו"ל.
  • הפסדים הוניים - אשר נובעים מפעילות השקעה, עליהם יחול סעיף 92 לפקודה.

קיזוז הפסדים פירותיים לפי סעיפים 28 ו-29 לפקודת מס הכנסה

קיזוז הפסדים נעשה בשני אופנים: קיזוז הפסד מעסק או משלח יד בישראל וקיזוז הפסד מעסק או משלח יד בחו"ל.

קיזוז הפסד מעסק או משלח יד בישראל לפי סעיף 28 לפקודה

סעיף 28 לפקודת מס הכנסה מפרט את מנגנון קיזוז ההפסדים הפירותיים שהיו לאדם מעסק, משלח יד או השכרת בניין בישראל, בשנת מס מסוימת, כנגד כל הכנסותיו השונות באותה שנת המס או בשנים העוקבות ולרבות הכנסות שנובעות משבח מקרקעין. מדובר ברשימה סגורה של 3 סוגי הפסדים פירותיים ועליהם לא ניתן לקזז הפסדים פירותיים אחרים, כגון הפסדים מעסקת אקראי, מריבית, מדיבידנד או מהשכרת נכס אחר שאיננו בניין.

סעיף 28(א) לפקודה קובע כי ניתן לקזז הפסד שוטף שנוצר מעסק או ממשלח יד בשנת מס מסוימת ושאילו היה רווח, הוא היה מחויב במס לפי הפקודה, כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס. סעיף זה עוסק למעשה בקיזוז הפסד שוטף, כלומר, הפסד שנוצר בשנת המס השוטפת, מעסק או משלח יד.

סעיף 28(ב) לפקודה קובע כי במידה ולא ניתן לקזז את ההפסד הנ"ל בשנת המס של היווצרו, אז ההפסד יועבר לשנת המס העוקבת שאחריה וניתן יהיה לקזזו כנגד ההכנסות הבאות:

  • הכנסה מעסק או ממשלח יד.
  • רווח הון בעסק או ממשלח יד, כלומר, רווח הון שנוצר בעקבות מכירת נכס ששימש לפעילות העסקית.
  • הכנסה משכר עבודה, כאמור בסעיף 2(2) לפקודה. קיזוז זה מתייחס למצב לפיו בעל עסק שסגר את עסקו והחל לעבוד כשכיר, יהיה רשאי לקזז את ההפסדים המועברים מהעסק שנסגר, כנגד הכנסותיו ממשכורתו כשכיר וזאת בתנאי שלא הייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז, הוא חדל לעסוק בעסק או במשלח יד שממנו הוא מבקש לקזז את ההפסד ומקור ההפסד אינו חברת בית, חברה משפחתית כאמור בסעיף 64א לפקודה או חברה שקופה, כאמור בסעיף 64א1(א) לפקודה.

סעיף 28(ב) עוסק בקיזוז הפסד מועבר, כלומר, קיזוז במהלך שנת המס של הפסדים שנוצרו בשנים קודמות לאותה שנת מס. הסעיף קובע מפורשות כי ניתן לקזז הפסד מועבר רק במידה ולא הייתה כל אפשרות לקזזו בשנת המס בה נוצר, כלומר, מצב בו ההפסדים היו גבוהים מכלל ההכנסות וזאת להבדיל ממצב בו הנישום בחר שלא לקזזו באותה שנת מס, למרות שהייתה לו אפשרות לעשות זאת.

ההבדל בין סעיף 28(א) לסעיף 28(ב) מתבטא בכך שבעוד שסעיף 28(א) מאפשר לקזז הפסד שוטף כנגד כל מקור הכנסה של הנישום, אז סעיף 28(ב) מאפשר לקזז הפסד מועבר רק מהכנסות מעסק / משלח יד / שכר עבודה של הנישום.

סעיף 28(ג) לפקודה מאפשר לנישום להימנע, לפי בחירתו, מקיזוז הפסד שוטף בשנה בה נוצר כנגד הכנסות מסוימות שאחוז המס בהן נמוך יחסית ואינו עולה על 25% וזאת מבלי שאותו אי קיזוז ימנע את אפשרות קיזוז ההפסד הנ"ל בשנים הבאות. ההכנסות שאין כנגדן חובת קיזוז באותה שנה הינן רווח הון שהוא סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ולגבי יחיד, גם כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד.

סעיף 28(ח) לפקודה קובע כי ניתן לקזז הפסד שנוצר מהשכרת בניין כנגד ההכנסות מאותו בניין בשנים הבאות. בעניין השכרת הבניין יש להבדיל בין שני מצבים: במידה ומדובר בהשכרה שעולה ומגיעה לכדי עסק, אז מדובר בהפסד מעסק ולא בהפסד מהשכרה ועל קיזוז ההפסד במקרה כזה יחול סעיף 28(א), בעוד שאם מדובר בהשכרה לפי סעיף 2(6) לפקודה, שאינה מגיעה לכדי עסק, אז על קיזוז ההפסד ממנה יחול סעיף 28(ח).   

סעיף 28(י) לפקודה מבהיר כי הגדרות "הכנסה חייבת" ו"רווח הון", במסגרת סעיף 28 לפקודה, על סעיפיו הקטנים, כוללת גם שבח, כמשמעותו לפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. לפיכך ניתן לקזז הפסד שוטף מעסק או ממשלח יד גם כנגד כל הכנסה שנבעה משבח מקרקעין בשנת המס.

קיזוז הפסד מעסק או משלח יד בחו"ל לפי סעיף 29 לפקודה

סעיף 29 לפקודה קובע את התנאים לקיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל. לפי סעיף זה, לא ניתן לקזז הפסד לפי הוראות קיזוז ההפסדים אם מדובר בהפסד שהיה לאדם מחוץ לישראל, שאילו היה רווח והיה נשאר בחו"ל לא היה מתחייב במס לפי הוראות הפקודה.

קיזוז הפסדים הוניים לפי סעיף 92 לפקודת מס הכנסה

סעיף 92(א) לפקודה קובע כי הפסד הון מניירות ערך, כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה, אשר נוצר בשנת המס השוטפת, שאילו היה רווח היה חייב במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ריאלי בשנת המס.
ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ניירות ערך ישראליים גם כנגד:

  • הכנסה מריבית או דיבידנד מאותם ניירות ערך.
  • ריבית או דיבידנד מניירות ערך אחרים, בתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.    

סעיף 92(ב) לפקודה קובע שבמידה ונוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד. במידה וההפסד נוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד, תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל .

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 02/10/2018 15:40
 
close