פריסת מענקי פרישה: מקור הזכות מבחינה משפטית ואיך עושים את זה בפרקטיקה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

נקודות חשובות: פריסת מענקי פרישה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

מענקי פרישה הינם שם כולל לתשלומים שונים שמשולמים לעובד בעת פרישתו ממקום עבודתו וזאת בין אם מדובר בפרישה מרצון, כגון יציאה לגמלאות או מעבר למקום עבודה חדש ובין אם מדובר בפרישה מכורח, עקב פיטורים או מוות חלילה.

מדובר בתשלומים כגון פיצויי פיטורים, מענק פרישה, מענק הסתגלות, פדיון ימי מחלה לא מנוצלים, תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת ועוד.

פריסת מענקי פרישה הינה פריסת תשלום מס ההכנסה שחל על החלק היחסי מתוך מענקי הפרישה שמחויב במס הכנסה, למספר תשלומים שווים על פני עד 6 שנים וזאת לצורך הקטנת סכום המס. הפריסה יכולה להתבצע עד 6 שנים קדימה או אחורה, אם כי הפריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.

הפריסה נעשית באמצעות התייחסות לסכום המענקים כאילו שולם לעובד לא בתשלום אחד בעת סיום עבודתו, אלא במספר תשלומים שנתיים, אשר שולמו לו במשך עד 6 שנים, קדימה או אחורה.

כלומר, מדובר למעשה בפריסה רעיונית, תיאורטית, של תשלום סכום המענקים ובהתאם לכך, של תשלום מס ההכנסה המשולם בגינו, בעוד שבפועל, סכום המענקים משולם לעובד בבת אחת ובתשלום אחד.

באופן זה יחושב כל חלק מהסכום כהכנסה באותה שנה שאליה ייחסו אותו וזאת במקום שמלוא סכום המענקים יחושב כהכנסה לצורך מס באותה שנה שבה הוא התקבל בפועל. שכן, מאחר ששיטת המס בארצנו הינה פרוגרסיבית, כלומר, לפי מדרגות מס שמחושבות לפי מדרגות ההכנסה, אז ככל שההכנסה לכאורה נמוכה יותר, כך גם נטל המס קטן יותר.

הפריסה רלוונטית לעובד במקרה שבו מדרגות המס שבהן הוא נמצא בעת קבלת המענק בפועל גבוהות מאלו שבהן הוא נמצא בשנים הסמוכות שאליהן הוא מבקש לפרוס את המס. לשם כך, יש להתייעץ עם עורך דין שמתמחה במסים, רואה חשבון או יועץ מס, כדי לוודא שהפריסה אכן משתלמת לעובד.

עמדת נציבות מס הכנסה הנה שפריסת מענקי הפרישה הנה פעולה טכנית לחלוטין שמבוצעת לצורך חישוב המס בלבד ומשכך היא אינה משנה את מועד אירוע המס, על כל המשתמע מכך. בהתאם לכך, כנגד סכומי הפריסה החייבים במס לא יינתנו לנישום ניכויים, קיזוזים או פטורים כלשהם, למעט נקודות זיכוי שלא מנוצלות בשנות המס שבפריסה.

מקור הזכות לפריסת מענקי פרישה

הזכות לפריסה מעוגנת בסעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], אשר קובע כך:

"הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 - בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה, לפי העניין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקצבה, אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה".

סעיף זה מדבר על פריסה לאחור, אולם הוא גם הסמיך את מנהל מס הכנסה להתיר חלוקה לתקופה אחרת, לרבות לשנים הבאות קדימה. בהתאם לכך, פרסמה נציבות מס הכנסה כללים גם לגבי פריסה קדימה של מענקי הפרישה.

אופן מימוש הזכות לקבלת פריסת מענקי פרישה

עובד שמעוניין לבצע פריסת מענקי פרישה, צריך להגיש טופס 116ג - בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה לפקיד השומה שבאזור מגוריו. כאמור, הפריסה יכולה להתבצע עד 6 שנים קדימה או אחורה, אם כי הפריסה קדימה מותנית באישור רשות המסים.

שנת הפריסה הראשונה היא שנת המס שבה פרש העובד ממקום עבודתו, אלא אם כן הוא פרש ממקום עבודתו לאחר ה-30 לספטמבר, שאז שנת הפריסה הראשונה שלו תהיה שנת המס העוקבת. כלומר, שנת הפריסה הראשונה לגבי כל מי שפורש עד יום 30/9, הנה השנה השוטפת בה פרש ואילו לגבי כל מי שפורש מיום 1/10 ואילך, שנת הפריסה הראשונה הנה שנת המס שלאחר השנה שבה פרש.

אופן ביצוע פריסת מס אחורה, על פני השנים שלפני עזיבת מקום העבודה:

 • הפריסה איננה מותנית באישור רשות המסים.
 • הפריסה מומלצת למי שצפויה להיות לו עליה בשכר לאחר הפרישה מהעבודה, או למי שלא היו לו הכנסות בשנים שלפני פרישתו, כגון בשל יציאה לחל"ת - חופשה ללא תשלום.
 • על כל שנת וותק אחת במקום העבודה שבגינה ניתנו כספי המענקים, אפשר לבצע פריסה לשנת מס אחת אחורה ועד 6 שנים לכל היותר.
 • המס על כל הסכום הפרוס יחושב על פי הכנסותיו החייבות במס של העובד כפי שדווחו בכל אחת משנות הפריסה, בתיאום עם פקיד השומה וישולם במלואו במועד הפריסה.
 • חישוב המס נעשה בהתאם למס השולי של העובד לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה, המתקבל לאחר צירוף כל חלק ממענק הפרישה החייב במס שנפרס ליתרת הכנסותיו החייבות במס של העובד בשנת המס ובהתחשב בנקודות הזיכוי שלא נוצלו בשנות המס שבפריסה. זיכויים אחרים לא יינתנו.

אופן ביצוע פריסת מס קדימה, על פני השנים שלאחר עזיבת מקום העבודה:

 • הפריסה מותנית באישור רשות המסים.
 • הפריסה מומלצת למי שצפויה להיות לו ירידה בשכר לאחר הפרישה ממקום העבודה.
 • המענקים צריכים להשתלם בגין תקופת עבודה של לפחות 4 שנים, כלומר, שהעובד יצבור וותק של לפחות 4 שנים אצל אותו מעסיק, או אצל כמה מעסיקים, כאשר במקרה האחרון הדבר מותנה בכך שהוא לא משך את כספי המענקים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני, אלא בחר ברצף פיצויים, כך שהם המשיכו להצטבר בקופה גם לאחר החלפת המעסיקים או מקום העבודה.
 • על כל 4 שנות עבודה מלאות שבגינן ניתנו כספי המענקים, ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת קדימה ועד שש שנים לכל היותר. לדוגמא, אם לעובד הפורש יש 20 שנות וותק במקום העבודה, מחלקים 20 שנים ב-4, כך שהוא יוכל לבצע פריסת מס על פני 5 השנים הבאות לכל היותר, אם כי הוא רשאי לפרוס את המס גם על פני פחות שנים. במידה והחלוקה ל-4 נותנת תוצאה של חצי ומעלה, יש לעגל לשלם העליון. תוצאה של מתחת לחצי יש לעגל לשלם התחתון.
 • על העובד לשלם מראש מקדמה על חשבון המס לכל שנות הפריסה וזאת בשיעור שיוערך וייקבע על ידי רשות המסים. לצורך קביעת המקדמה, יש להביא בחשבון הכנסות חייבות אחרות וודאיות ו/או צפויות בשנות הפריסה הבאות ולקבוע את המקדמה בהתאם למס השולי של העובד לפי סעיף 121 לפקודה, בהתחשב בנקודות הזיכוי להן הוא זכאי. זיכויים אחרים לא יינתנו.
 • לאחר מכן על העובד להגיש דו"ח שנתי לרשות המסים בכל אחת משנות הפריסה. בכל סוף שנה, נבדקת החבות במס באופן ספציפי לאותה שנת מס. במידה והמס שנקבע בפועל יהיה גבוה מהמקדמה ששולמה, על העובד לשלם את ההפרש ובמידה והמס שנקבע בפועל יהיה קטן מהמקדמה ששולמה, העובד יקבל החזר מס.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 14:14
 
close