הסבר משפטי בנוגע לפטור השתתפות במס לחברת החזקות

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

פטור השתתפות במס לחברת החזקות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

פטור השתתפות, participation exemption, הינו הטבת מס הניתנת לחברת החזקות מקומית שמחזיקה בחברות זרות ומהווה הסדר חליפי לזיכוי ממיסי חוץ. חברת החזקות הינה חברה אשר הוקמה במטרה להחזיק במניות של חברות אחרות. מדובר בהטבת מס שמקובלת במדינות המערב ובמיוחד במדינות אירופה כגון אירלנד, הולנד, שבדיה ועוד. הטבה אשר מטרתה הינה לחזק את כושר תחרות המס שלהן בעידן הגלובליזציה באמצעות מתן תמריצי מס להקמת מרכזי ניהול בינלאומיים בתוכן.

בישראל, פטור ההשתתפות לחברות החזקות מעוגן במסגרת חלק ד' פרק שלישי 2 לפקודת מס הכנסה, אשר תוקן במסגרת תיקון 147 לפקודה ונכנס לתוקף ביום 1.1.2006. תיקון 147 לפקודה נחקק במטרה לחזק את כושר תחרות המס של ישראל בעידן הגלובליזציה, תוך התבססות על המלצות דו"ח הוועדה לתכנית המיסים הרב-שנתית, אשר מכונה גם דו"ח קפוטא-מצא.

מטרת פטור ההשתתפות הינה לעודד חברות החזקה בינלאומיות, שמרבית השקעותיהן הינן בחברות עסקיות זרות, להתאגד בישראל ולהפעיל מישראל את הניהול על העסקים שלהן בחו"ל וכן על מנת לחזק את כושר תחרות המס של מדינת ישראל במדינות שהנהיגו אף הן את מתן פטור ההשתתפות, כאמור לעיל.

פטור ההשתתפות בארץ מוענק לחברות החזקה ישראליות שמשקיעות סכום מינימאלי במניות ובהלוואות בחברות זרות שעיקר הכנסתן היא הכנסה עסקית שהופקה מחוץ לישראל. הפטור מתבטא בעיקרו במתן פטור לחברת ההחזקות מתשלום מס דיבידנד על רווחי דיבידנד שהיא קיבלה מחברות הבת הזרות שלה וכן מתשלום מס רווח הון על רווחים שהיא הפיקה ממכירת מניותיה בחברות הבת הזרות שלה. בנוסף, תושב חוץ שיקבל דיבידנד מחברת ההחזקות עצמה ישלם עליו מס דיבידנד מופחת בשיעור של 5% בלבד.

חברות החזקות ישראליות שזכאיות לפטור השתתפות

על מנת שחברת החזקות ישראלית תהיה זכאית לקבל פטור השתתפות, עליה לעמוד בכל התנאים המצטברים אשר מפורטים בסעיף 67ג(א) לפקודה וזאת כמפורט להלן:

 1. החברה התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בלבד.

 2. החברה אינה חברה ציבורית כהגדרתה בסעיף 2 לחוק החברות וכן איננה מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.

 3. החברה אינה חברה משפחתית שחלות עליה הוראות סעיף 64א לפקודה ואינה חברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1 לפקודה.

 4. לא חלו בהתאגדותה של החברה הוראות חלק ה2 לפקודה ולא חלו בהעברת נכס אליה הוראות חלק 2 לפקודה או סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין.

 5. במשך 300 ימים או יותר בכל שנת מס, החל משנת המס שלאחר השנה שבה התאגדה, התקיימו שני אלה:

  (א) המחיר המקורי של מניותיה בחברות מוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, לא פחת מ-50 מיליון ₪.
  (ב) המחיר המקורי של מניותיה בחברות מוחזקות, בתוספת יתרת הלוואות שנתנה לחברות מוחזקות, הוא 75% או יותר מהמחיר המקורי של כלל נכסיה, לרבות יתרת ההלוואות שנתנה לחברות מוחזקות.

 6. לא הייתה לה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, למעט הכנסה בעבור שירותים שנתנה לחברה המוחזקת.

 7. החברה בחרה שהוראות פרק שלישי 2 לפקודה יחולו עליה בהודעה שעליה חתמו כל בעלי מניותיה ושנמסרה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום התאגדותה.

מהות פטור השתתפות שניתן לחברת החזקות ישראלית

פטור ההשתתפות מעניק לחברת החזקות ישראלית שעונה על כל דרישות החוק פטור מתשלום מס על כל ההכנסות אשר מפורטות בסעיף 67ה(א) לפקודה וזאת כמפורט להלן:

(1) רווח הון במכירת מניה מזכה -

 • מניה מזכה מוגדרת בסעיף 67ב לפקודה, כמניה שהיא חלק מחבילת מניות בחברה מוחזקת שמקנות זכות לרווחים בשיעור של 10% לפחות ואשר הוחזקו בידי חברת החזקות ישראלית במשך 12 חודשים רצופים לפחות.

 • חברה מוחזקת הינה חברה שעונה על כל התנאים המצטברים אשר מפורטים בסעיף 67ד לפקודה ואשר עיקרם הינו כי מדובר בחברה זרה, תושבת חוץ, אשר לפחות 75% מההכנסה שלה בחו"ל הינה הכנסה מעסק, עלות נכסיה בישראל אינה עולה על 20% מהעלות של כלל נכסיה בכל שנת המס והיקף כל הכנסתה בישראל אינה עולה על 20% מכלל הכנסותיו בשנת המס.

(2) דיבידנד בשל מניה מזכה, אם חולק במהלך תקופה שלא פחתה מ-12 חודשים רצופים שבה הייתה חברת ההחזקות הישראלית בעלת מניות מהותית בחברה המוחזקת.

(3) ריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל.

(4) ריבית והפרשי הצמדה שקיבלה ממוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.

לקבלת ייעוץ אישי משפטי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 28/08/2018 13:59
 
close