הוטל עליך עיצום כספי בגין הלבנת הון? זה מה שחייבים לדעת!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הטלת עיצום כספי מכח חוק איסור הלבנת הון


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

הלבנת הון הינה פעולה שנועדה להכשיר כספים בלתי חוקיים שהושגו כתוצאה מפעילות פלילית וזאת באמצעות החדרתם למערכת הפיננסית הלגיטימית, תוך הסוואת המקור הפלילי שלהם.

בארץ נאסר לבצע פעילות להלבנת הון רק החל משנת 2000 ואילך, עת נחקק בארץ חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000. סעיפים 3 ו-4 לחוק זה קובעים כי הלבנת הון ושימוש ברכוש אסור שהושג עקב ביצוע פעילות פלילית, מהוות עבירות פליליות, אשר כרוכות בעונשי מאסר עד 7 ו-10 שנים וקנסות כבדים ביותר.

בנוסף וכדי למנוע או לאתר פעילות להלבנת הון, החוק גם מטיל חובות דיווח שונות על הסקטור הפיננסי ואנשים פרטיים בארץ. מדובר בחובות דיווח אשר מוטלות בעיקרן על הבנקים, חברות האשראי, חברי בורסה, חברה בעלת רישיון זירה, מנהלי תיקי השקעות, מבטחים וסוכני ביטוח, קופות גמל, נותני שירותי מטבע, עורכי דין ורואי חשבון, נותני שירות עסקי וכן אנשים פרטיים שנושאים עמם כספים בעת כניסתם או יציאתם מהארץ.   

כדי לאכוף את האיסור על ביצוע פעולות להלבנת הון ויתר הוראות החוק, קובע החוק שורה של סנקציות שונות אשר מוטלות על מי שהפר את החוק. חלק מהסנקציות הללו, כגון עונשי המאסר והקנסות הכבדים בגין ביצוע עבירות לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק, מצריך העמדה לדין פלילי והרשעה וזאת בשל חומרתם הרבה של עונשים אלו.
 

יחד עם זאת, החוק גם מאפשר, באמצעות וועדות העיצומים הכספיים, להטיל עיצום כספי על גופים פיננסיים ואנשים פרטיים אשר הפרו את חובות הדיווח שמוטלות עליהם על פי החוק וזאת מבלי להעמידם לדין פלילי וממילא מבלי להרשיעם.

עיצום כספי הינו סוג של קנס מנהלי שהמדינה משיתה על מי שהפר את הוראות החוק וזאת במסגרת הליך אכיפה מנהלי, להבדיל מהליך אכיפה פלילי. יתרונות הליך הטלת העיצום הכספי בהשוואה להליך הפלילי מתבטאים בהיותו הליך אשר מתנהל באופן מהיר, יעיל, חסכוני במשאבים, מידתי ביחס שבין הפרת החוק לעונש בגינה וכן אינו כרוך בקלון החברתי וברישום הפלילי הנובעים מההרשעה בהליך הפלילי.  

פעילות וועדות העיצומים הכספיים מוסדרת במסגרת פרק ה' לחוק איסור הלבנת הון ותקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), תשס"ב-2001.  

סעיף 13 לחוק מסמיך להקים וועדות עיצומים כספיים וזאת לגבי גופים שונים. נכון לאוקטובר 2016, קיימות בארץ ארבע וועדות עיצומים כספיים שונות:

  • ועדת עיצום כספי של אגף המכס ברשות המסים, לגבי נוסעים שהפרו את חובת הדיווח שחלה בעת כניסתם או יציאתם מהארץ.

  • ועדות עיצום כספי של רשות ניירות ערך לגבי חברי בורסה ומנהלי תיקים.

  • ועדת עיצום כספי של משרד האוצר לגבי נותני שירותי מטבע.

  • ועדת עיצום כספי של בנק ישראל לגבי תאגידים בנקאיים.

מטרת וועדות העיצומים הכספיים הינה להוות הליך אכיפה מנהלי חלופי, יעיל ומהיר, להליך הפלילי, בכל הקשור להפרת חובות הדיווח שעל פי החוק, אשר נחשבות לפחות חמורות במהותן מעבירות הלבנת ההון והשימוש ברכוש אסור.

כך לדוגמא, סעיף 15 לחוק מסמיך את וועדת העיצומים של המכס להטיל על מי שהפר את חובת הדיווח בעת כניסה או יציאה מהארץ, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי 5 מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה יותר מביניהם. במידה ואותו אדם שילם את העיצום הכספי שהוטל עליו, לא יוגש כנגדו כתב אישום בגין הפרת חובת הדיווח שביצע.

ועדת העיצומים משמשת כגוף מעין שיפוטי אשר כפוף לכללי המשפט המנהלי. בהתאם להוראות החוק וצו העיצום הכספי, על הוועדה לאפשר למי שזומן אליה בטענה שהפר את חובת הדיווח לטעון את טענותיו בפניה, קודם שתחליט האם יש להטיל עליו עיצום כספי או לא. במידה והוחלט להטיל עליו עיצום כספי, סכומו ייקבע בהתאם לנסיבות המקרה ולרבות בהתחשב בסכום ההפרה, נסיבותיו של המפר והאם ההפרה מהווה הפרה ראשונה, או הפרה חוזרת או הפרה נמשכת.

הפרה חוזרת מוגדרת בסעיף 16(ד) לחוק כהפרה אשר נעשתה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבגינה הוטל על המפר עיצום כספי או שבגינה הורשע. הפרה נמשכת מוגדרת בסעיף 1 לתקנות העיצום הכספי כהפרה אשר לא תוקנה בהזדמנות הראשונה לאחר שנתגלתה או שהייתה ידועה למפר לכאורה.

את העיצום הכספי יש לשלם תוך 30 ימים ממועד קבלת הדרישה בכתב לכך. כספי העיצומים הכספיים המתקבלים מופקדים לזכות קרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973. על גביית כספי העיצום הכספי יחולו הוראות פקודת המסים (גביה). על החלטת הוועדה להטיל עיצום כספי ניתן להגיש ערעור בזכות תוך 30 יום לבית משפט השלום ועל החלטת בית משפט השלום ניתן להגיש ערעור ברשות לבית המשפט המחוזי.

במידה והוטל עלייך עיצום כספי בגין ביצוע עבירת הלבנת הון, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין שבקיא ומנוסה בענייני הלבנת הון, כדי שזה יוכל לסייע לך למזער את הנזקים הצפויים בגין המצב שאליו נקלעת, כמה שיותר מהר.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 14:06
 
close