מתוקף חוק איסור הלבנת הון: עבירות מס יוכרו כעבירות מקור!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע חשוב: הכרה בעבירות מס כעבירות מקור


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (3)
3 stars - based on 2 reviews

Hebrew

הלבנת הון הינה פעולה שנועדה להכשיר כספים בלתי חוקיים שהושגו כתוצאה מפעילות פלילית, באמצעות החדרתם למערכת הפיננסית הלגיטימית, תוך הסוואת המקור הפלילי שלהם וזאת על מנת לאפשר את משיכתם בחזרה באופן גלוי ופומבי, כאילו מדובר בכספים לגיטימיים לכל דבר ועניין.

העבירות שבאמצעותן מופקים הכספים המולבנים מכונות עבירות מקור. עבירות אלו נחלקות לשתי קטגוריות עיקריות: עבירות פליליות מובהקות, כגון סחר בסמים, זנות, הימורים, שוחד, סחיטה באיומים וכדומה וכן עבירות מס, אשר בוצעו במטרה להתחמק מתשלום מס, כגון שימוש בחשבוניות פיקטיביות, העלמת הכנסות ועוד.

גם הלבנת הון מוגדרת כעבירה פלילית וזאת הן בארץ והן ברחבי העולם. מדובר בעבירה עצמאית, אשר עומדת בפני עצמה וזאת בנפרד מעבירות המקור שבאמצעותן הופקו הכספים המולבנים, בהן מטפלות יתר הוראות הדין הפלילי. מבצעי עבירת הלבנת ההון אינם שותפים בהכרח לביצוע עבירות המקור ולא פעם מדובר בשרשרת ארוכה של עבריינים, אשר לא תמיד מכירים זה את זה, כאשר כל אחד מהם נוטל חלק מסוים בתהליך ההלבנה ומהווה חוליית ביניים במסלול ניתוק הקשר בין הכספים המולבנים לעבירות המקור שבאמצעותן הם הופקו.

בארץ נאסר לבצע פעילות להלבנת הון רק החל משנת 2000 ואילך, עת נחקק בארץ חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000. סעיפים 3 ו-4 לחוק זה קובעים כי הלבנת הון ושימוש ברכוש אסור שהושג עקב ביצוע פעילות פלילית, מהווים עבירות פליליות, אשר כרוכות בעונשי מאסר עד 7 ו-10 שנים וקנסות כבדים ביותר.

עם זאת יובהר, כי לא כל עבירה פלילית נחשבת בארץ כעבירת מקור לגבי חוק איסור הלבנת הון. כלומר, לא כל עבירה שהופקו ממנה כספים לא חוקיים, אותם העבריין ניסה להלבין, נחשבת כעבירה לעניין החוק, בגינה ניתן להרשיע בעבירת הלבנת ההון. שכן, סעיף 2 לחוק מגדיר עבירה לעניין החוק רק כעבירה המנויה בתוספת הראשונה לחוק.

תוספת זו מכילה רשימה סגורה של עבירות פליליות, אשר כוללת בעיקרה עבירות פליליות מובהקות כגון רצח, סחר בסמים, סחר בלתי חוקי בנשק, מכירה והפצה של חומר פורנוגראפי, הימורים, שוחד, רצח, זנות, זיוף מטבע, הברחות ועוד.

בעבר, רשימת העבירות שהוגדרו במסגרת חוק איסור הלבנת הון כעבירות מקור לעניין חוק זה, כללה רק עבירת מס אחת, בדבר שימוש בחשבוניות פיקטיביות לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ ואף זאת רק בנסיבות מחמירות. אולם, בעקבות תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, אשר נכנס לתוקף ביום 7.10.2016, נוספו עבירות מס נוספות לרשימת עבירות המקור לעניין החוק, אשר מפורטות בתוספת השנייה לחוק.

עבירות המס שהוספו לחוק כוללות בעיקרן עבירות שנעשו במטרה להשתמט מתשלום מס לפי חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין. בנוסף לכך, תיקון 14 לחוק גם מאפשר העברת מידע ישירה בין הרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים.

נכון לאוקטובר 2016, עבירות המס אשר הוכרו כעבירות מקור לעניין חוק איסור הלבנת הון, במסגרת התוספת השנייה לחוק, הינן כמפורט להלן. יש לקחת בחשבון שגם הסכומים המופיעים להלן נכונים לאוקטובר 2016, הואיל והם מתעדכנים מעת לעת.

עבירות מקור לפי חוק מע"מ

סעיפים 17 -17א לתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון

 • עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ, שנעברה בנסיבות מחמירות.
 • עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) או (ב1) לחוק מע"מ, בדבר ניכוי מס תשומות שלא כדין, או פעולה שנועדה להביא להשתמטות ממס של אדם אחר, אשר נעברה בנסיבות מחמירות.
 • עבירה לפי סעיף 117(ב)(1) או (3) עד (8) או (ב1) לחוק מע"מ, אם התקיים אחד מאלו:
 1. המס שלגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על 480,000 ₪ בתקופה של 48 חודשים, או 170,000 ₪ בתקופה של 12 חודשים.
 2. עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק, שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום וכן המס שלגביו בוצעה עבירת המס הוא בסכום העולה על 120,000 ₪ .
 3. עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור.
 4. עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.
   

עבירות מקור לפי פקודת מס הכנסה

סעיף 17ב לתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון

עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, בדבר ביצוע פעולות מרמה במטרה להתחמק מתשלום מס, אם התקיים בה אחד מאלו:

 • ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000 ₪ בתקופה של ארבע שנים, או בסכום העולה על 1,000,000 ₪ בתקופה של שנה.
 • עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון, שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום וכן ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 ₪.
 • עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון, שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור.
 • עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.
   

עבירות מקור לפי חוק מיסוי מקרקעין

סעיף 17ג לתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון

עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, בדבר ביצוע פעולה במטרה להתחמק מתשלום מס, אם התקיים אחד מאלו:

 • עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על מיליון וחצי ₪.
 • עבירת המס כללה אי דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים והכול כששווי הנכס עולה על 100,000 ₪.
 • עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום.
 • עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור.
 • עבירה לפי סעיפים 3 או 4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.

לייעוץ משפטי אישי בנושא לחצו כאן!


תאריך: 11/12/2017 18:52
 
close