נותנים שירות לחברה זרה? זה שיעור המע"מ שעליכם לשלם

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

שיעור מע''מ לגבי נותן שירות לחברה זרה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

Hebrew

במידה ועוסק ישראלי העניק בישראל שירות כלשהו לחברה זרה, בתמורה לתשלום שכר טרחה, יש לבחון את אופן תחולת דיני מע"מ על מתן שירות זה באופן הבא: ראשית, יש לבדוק האם חלה בכלל חובה לגבות תשלום מע"מ מהחברה הזרה ובמידה והתשובה לשאלה זו הינה חיובית, אז יש לבחון גם מה יהיה שיעור המע"מ בגין מתן שירות זה.

האם עסקה למתן שירות לחברה זרה כפופה לתשלום מע"מ  

"עסקה" לפי סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1976 כוללת גם מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו. סעיף 2 לחוק מע"מ מטיל חובת תשלום מע"מ על "עסקה בישראל". לפיכך, יש לבדוק מהי עסקה למתן שירות שנערכת בישראל. סעיף 15(א) לחוק מע"מ קובע כי יראו שירות כניתן בישראל, במידה והתקיים אחד משלושת התנאים הבאים:

  1. נתן אותו מי שעסקו בישראל, מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו לעניין זה כמי שעסקו בישראל.

  2. הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל.

  3. הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל.

לפיכך, במידה והשירות ניתן לחברה הזרה על ידי בעל עסק בישראל, או לגבי נכס שנמצא בישראל - אז מדובר בעסקה למתן שירות שנערכה בישראל ומכאן שהיא כפופה לתשלום מע"מ, כאמור בסעיף 2 לחוק מע"מ.

מהו שיעור המע"מ שיחול על מתן שירות לחברה זרה

סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ קובע כי יוטל מע"מ בשיעור אפס על "מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לעניין זה. לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין".

כלומר, סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ קובע כי ככלל, תשלום המע"מ על מתן שירות לתושב חוץ יהיה בשיעור אפס, למעט שירותים שהוחרגו בסוף של סעיף זה, לגביהם תשלום המע"מ יהיה בשיעור מלא.

סעיף 30(ג) לחוק מע"מ מגדיר "תושב חוץ" לצרכי סעיף 30 לחוק מע"מ, כך: "תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל".

"תושב חוץ" מוגדר בסעיף 1 לחוק מע"מ כיחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל, או חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל. כלומר, סעיף 30(א(5) לחוק מע"מ מקנה את הזכות לגבות מע"מ בשיעור אפס רק לגבי תושב חוץ שהינו יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל, או תאגיד שנרשם רק מחוץ לישראל וזאת כשתושב החוץ נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל. במידה ותושב החוץ אינו עונה על התנאים הללו והוא נמצא בארץ או יש לו עסקים או פעילות בארץ, יחול עליו מע"מ בשיעור מלא.

בהתאם לסוף של סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, מתן השירותים הבאים לתושב חוץ לא ייהנו ממע"מ בשיעור אפס כי אם בשיעור מלא:

  • תקנה 12א(א) לתקנות מע"מ, תשל"ו-1976 קובעת לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, כי לא יחול מע"מ בשיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס. במידה ונותן השירות לא הוכיח כאמור, יחול על אותו שירות תשלום מע"מ בשיעור מלא.

  • תקנה 12א(ג) לתקנות מע"מ, תשל"ו-1976 קובעת לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ כי לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות לתושב חוץ אחר בעת שהותו בישראל והשירות איננו מסוג השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8) לחוק ובתקנה 12ב. הוראה זו לא תחול על השטת תייר בכלי שיט ממקום בישראל למקום אחר בישראל על הספקת ארוחות לתייר בידי המשיט אגב השטה כאמור בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין.

  • תקנה 12א(ד) לתקנות מע"מ, תשל"ו-1976 קובעת לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, כי לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי עשיית הסכם שתושב ישראל צד לו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

  1. נותן השירות הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.

  2. השירות הוא מסוג השירותים הזכאים לשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(8) לחוק.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי בענייני מיסוי!


תאריך: 17/07/2018 19:25
 
close