עורך דין מסביר על מע"מ בשיעור אפס בגין שירות לתושבי חוץ

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מע"מ בשיעור אפס על מתן שירות לתושבי חוץ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 מעניק שתי הקלות מיסוי עיקריות: פטור ממע"מ וחבות במע"מ בשיעור אפס. בעסקה הפטורה ממע"מ, מצד אחד אין חבות במס, אך מצד שני מבצע העסקה אינו רשאי לנכות ממנה מס תשומות.

לעומת זאת, בעסקה החייבת במע"מ בשיעור אפס, העוסק נהנה משני העולמות, הואיל ומצד אחד העסקה אינה חייבת במע"מ, אך מצד שני הוא יהיה זכאי לנכות מס תשומות ממנה ובכך לקבל בגינה החזר מע"מ.

הסעיף אשר מגדיר את העסקאות שהמע"מ עליהן הינו בשיעור אפס, הינו סעיף 30(א) לחוק מע"מ, על סעיפיו הקטנים. סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ קובע כי מתן שירות לתושב חוץ יחויב במע"מ בשיעור אפס. על פי הפסיקה, מטרת הסעיף הינה לעודד יצוא שירותים מישראל לחו"ל. וכך קובע סעיף 30(א)(5) לחוק:

"מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לעניין זה. לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל. נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין".

כלומר, כדי שעסקת מתן השירות לתושב חוץ תחוב במע"מ בשיעור אפס, עליה לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

(1) השירות ניתן לתושב חוץ.

השירות במסגרת העסקה צריך להינתן לתושב חוץ, להבדיל מתושב ישראל.

תושב חוץ מוגדר בסעיף 30(ג) לחוק מע"מ כך: "תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל ולעניין סעיף קטן (א)(18) - גם אם הוא שוהה בישראל לצורך הפקת הסרט".
 
כלומר, תושב חוץ לצרכי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ הינו מי שמוגדר כתושב חוץ על פי סעיף 1 לחוק, לפיו לגבי תושב חוץ שהינו יחיד מדובר ביחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל ולגבי תושב חוץ שהינו חבר בני אדם, מדובר בחבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל. בנוסף, על תושב החוץ להימצא בחו"ל בעת קבלת השירות וכן אסור שיהיו לו עסקים או פעילות בישראל.

(2) השירות ניתן לתושב חוץ בלבד.

לא די בכך שהשירות ניתן לתושב חוץ, אלא עליו להינתן לתושב חוץ בלבד, כלומר רק לתושב חוץ. במידה והשירות ניתן גם לתושב חוץ וגם לתושב ישראל, או לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל, או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אז העסקה לא תחוב במע"מ אפס, למעט במקרה בו מדובר בשירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין.

(3) השירות איננו נכלל בתקנות שקבע שר האוצר לגבי שירותים לתושב חוץ שעליהם לא יחול מע"מ אפס.

כדי ליהנות ממע"מ אפס, השירות שניתן לתושב חוץ צריך שלא להיכלל בתקנות שקבע שר האוצר לגבי השירותים לתושבי חוץ שלא ייהנו ממע"מ אפס.

שירות מוגדר בסעיף 1 לחוק מע"מ כך: "כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקת אשראי והפקדת כסף ובחבר בני אדם - גם עשיה כאמור למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר. עבודת עובד איננה בגדר שירות למעבידו".

אולם, לא תמיד קל להבדיל בין מתן שירות למכר טובין. כך לדוגמא, במסגרת הליך ע"מ 36948-09-10 יוסף עוזרי נ' מס ערך מוסף - גוש דן, קבע בית המשפט המחוזי כי מלאכת כתיבת ספר תורה על ידי סופר סת"ם הינה מתן שירות, כפי שטען העוסק ולא מכר טובין, כפי שטענו רשויות מע"מ.

השירותים לתושב חוץ שאינם נהנים ממע"מ אפס מפורטים בתקנה 12א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, אשר קובעת כך:

(א) תקנה 12א(א) לתקנות מע"מ קובעת כי לא יחול מע"מ אפס על שירות שניתן לתושב חוץ לגבי נכס המצוי בישראל, אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס. יחד עם זאת, תקנה 12א(ב) לתקנות אלו קובעת כי תקנה 12א(א) לא תחול על נכסים שהינם כלי שיט, כלי טיס, או כלי קיבול, כמפורט בתקנה זו.

(ב) תקנה 12א(ג) לתקנות מע"מ קובעת כי לא יחול מע"מ אפס על שירות שניתן לתושב חוץ בעת שהותו בישראל והשירות איננו מסוג השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8) לחוק ובתקנה 12(ב). הוראה זו לא תחול על השטת תייר בכלי שיט ממקום בישראל למקום אחר בישראל, על הספקת ארוחות לתייר בידי המשיט, אגב השטה כאמור בין אם הוא מספקן במישרין או בעקיפין.

מטרת תקנה זו הינה למנוע החלת סעיף 30(א)(5) לחוק בדבר הענקת שירותים לתושב חוץ גם על שירותים הניתנים בעקיפין לתייר, עליהם יש להחיל את סעיף 30(א)(8) לחוק והתקנות שהותקנו מכוחו, לפיו יש להחיל מע"מ אפס על "לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישור וועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב לינה כאמור"

(ג) תקנה 12א(ד) לתקנות מע"מ קובעת כי לא יחול מע"מ אפס על שירות שניתן לתושב חוץ לגבי עשיית הסכם שתושב ישראל צד לו, אלא אם כן התקיים אחד מאלו:

  1. נותן השירות הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.
  2. השירות הוא מסוג השירותים הזכאים לשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(8) לחוק.

עוד יובהר, כי במידה והעסקה למתן שירות לתושב חוץ עונה על כל התנאים המצטברים שלעיל לגבי עצם זכאותה למע"מ אפס, עליה גם להתחשב בהוראות תקנה 12 לתקנות מע"מ, אשר קובעת כי החלת מע"מ אפס על העסקה מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי מחיר העסקה לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה נרשמו בספרי החשבונות של העוסק וכי בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי בענייני מיסוי!


תאריך: 24/01/2018 17:40
 
close