הסבר משפטי מפורט בנוגע למס רווח הון

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע מקיף על מס רווח הון


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

Hebrew

מס רווח הון הינו מס המוטל על רווח הון. רווח הון הוא הסכום שבו עולה התמורה שמתקבלת ממכירת הנכס על כלל הסכומים שהוצאו לשם רכישתו, החזקתו, השבחתו ומכירתו של הנכס, בצירוף ניכוי הפחת של הנכס.

במילים פשוטות יותר, רווח הון הינו הרווח שנוצר בעת מכירת נכס, במידה שמחיר מכירת הנכס הינו גבוה יותר ממחיר רכישת הנכס. ההפרש שמתקבל בין שני המחירים הללו הינו רווח ההון, אותו יש למסות.

בישראל, מס רווח הון מעוגן בחלק ה' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], שם הוא מוטל על רווח ההון שמופק בעת מימוש/מכירת נכסים כגון מניות, אג"ח וניירות ערך, קרנות נאמנות, פיקדון בנקאי, מוניטין ועוד וכן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963, שם הוא מוטל על רווח ההון שמופק בעת מכירת נדל"ן, שמכונה גם מס שבח מקרקעין.

כיצד מחושב מס רווח הון?

ככלל, כאשר מדובר ברווח הון, יש להפריד בין רווח הון אינפלציוני לבין רווח הון ריאלי:

  • רווח ההון הריאלי - מבטא את ההפרש שחל בגין עליית ערך הנכס ממועד רכישתו ועד למועד מכירתו מעבר לשיעור עליית המדד, קרי, מעבר לשיעור האינפלציה. לשם כך יש לנכות את שיעור עליית המדד מההפרש בין מחיר רכישת הנכס למחיר מכירת הנכס.

  • רווח ההון האינפלציוני - מבטא את ההפרש שחל בגין עליית ערך הנכס ממועד רכישתו ועד למועד מכירתו בהתאם לשיעור עליית המדד, קרי, בהתאם לשיעור האינפלציה בלבד.  

בישראל קיימות שתי שיטות לחישוב גובה המס:

  • חישוב לפי רווח הון ריאלי בלבד -  במסגרת שיטה זו ממסים את רווח ההון הריאלי בלבד. לשם כך יש לחשב את  ההפרש שבין מחיר רכישת הנכס לבין מחיר מכירת הנכס ולנכות ממנו את שיעור עליית המדד.

  • חישוב לפי רווח הון נומינאלי - חישוב שכולל הן את רווח ההון הריאלי והן את רווח ההון האינפלציוני. לשם כך יש לחשב את ההפרש שבין מחיר רכישת הנכס לבין מחיר מכירת הנכס, מבלי לנכות ממנו את שיעור עליית המדד.

שיעור מס רווח ההון

ישנו הבדל בין שיעור מס רווח ההון שחל על יחיד, לבין שיעור מס רווח ההון שחל על חברה:

שיעור מס רווח ההון של חברה

שיעור מס רווח ההון שחל על חברה הינו בשיעור מס החברות, קרי, מס ההכנסה שחל על הכנסתן של החברות.    

כך קובע סעיף 91(א) לפקודת מס הכנסה שמפנה לסעיף 126 לפקודה, שעוסק במס חברות. נכון ליוני 2018, מדובר בשיעור של 23%.

שיעור מס רווח ההון של יחיד

לגבי שיעור מס רווח ההון שחל על יחיד, יש להבדיל בין שני שיעורי המס הבאים:

  • שיעור המס על רווח הון שנובע מניירות ערך ישראלים צמודים למדד וניירות ערך זרים - נכון ליוני 2018, הינו בהתאם לשיעור המס השולי של היחיד, קרי, מדרגת מס ההכנסה שחלה עליו לפי סעיף 121 לפקודה, אך זאת עד ל- 25% ו-30% לבעל מניות מהותי. עם זאת, שיעור מס זה יחול על רווח ההון הריאלי בלבד. כך קובעים סעיפים 91(ב)(1)+(2) לפקודת מס הכנסה. אגב, עד לשנת 2012, שיעור זה עמד על 20%. אולם, החל מיום 1.1.2012 ובהתאם לרפורמה במס שנערכה אז כחלק מיישום מסקנות וועדת טרכטנברג, הועלה שיעור המס ל-25% וזהו גם שיעורו נכון ליוני 2018, כאמור לעיל.  

  • שיעור המס על רווח הון שנובע מניירות ערך לא צמודים - נכון ליוני 2018, הינו בהתאם לשיעור המס השולי של היחיד, קרי, מדרגת מס ההכנסה שחלה עליו לפי סעיף 121 לפקודה, אך זאת עד ל-  15% ו-20% לבעל מניות מהותי. עם זאת, שיעור מס זה יחול על רווח ההון הנומינאלי, כלומר, הן רווח ההון הריאלי והן רווח ההון האינפלציוני. כך קובע סעיף 91(ב)(3)(א) לפקודה, אשר חל על הרווח שנובע ממכירת "איגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מלווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד". כלומר, סעיף זה מעניק הקלה במס על רווח הון שנובע מאג"ח לא צמודות וממק"מ - מלווה קצר מועד, שהינו אג"ח ממשלתית, שאינה נושאת ריבית, אשר מונפקת לציבור על ידי בנק ישראל וזאת לתקופה של עד שנה אחת.

מועד גביית מס רווח ההון

מועד גביית מס רווח הון נעשה עם ביצוע פעולת המימוש/מכירה אשר הניבה את רווח ההון שעליו מוטל המס. לדוגמא, בעת מכירת מניות או ניירות ערך אחרים, קבלת ריבית מאג"ח, משיכת כספי פיקדון וכדומה.

בכל מקרה של מכירת נכס יש לדווח עליה לרשויות מס הכנסה וזאת תוך 30 ימים ממועד המכירה. כלומר, לא רק כאשר מדובר במכירה ברווח שהניבה רווח הון, אלא גם כאשר מדובר במכירה בהפסד אשר גרמה להפסד הון. במידה ומדובר במכירה שהניבה רווח הון, יש לשלם במועד הגשת הדו"ח גם מקדמה עבור סכום מס ההון שחל עליה.

במקרים מסוימים ניתן לקזז הפסדי הון מרווחי הון, כדי להקטין את שיעור חבות המס שתחול על רווח ההון. הפסד הון הינו הפסד שנגרם ממכירת נכס במחיר נמוך ממחיר רכישתו.

כאשר מדובר בהפסדי הון שנוצרו באותה שנת מס שבה נוצרו רווחי ההון, פקיד מס ההכנסה יחשב אוטומטית את הקיזוז ויחייב את הנישום על סכום רווח ההון נטו, בניכוי הפסד ההון. אולם, כאשר מדובר בהפסדי הון שלא נוצרו באותה שנת מס שבה נוצרו רווחי ההון, אלא בשנה אחרת, על הנישום ליידע על כך שוב את פקיד מס ההכנסה, לצורך ביצוע הקיזוז, אחרת ההפסד לא יילקח בחשבון. יחד עם זאת, במקרה בו הנישום שילם מס רווח הון עודף, מאחר והוא לא קיזז הפסדים, הוא עדיין יוכל לבקש החזר מס מרשויות מס הכנסה.

ייעוץ משפטי פרטני בענייני המיסוי שלך!


תאריך: 02/10/2018 15:38
 
close