פירוט מס הכנסה על הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מס הכנסה על הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

במציאות של ימינו, בה ניתן לזכות בסכומי כסף ניכרים כתוצאה מהשתתפות בתוכניות ריאליטי או שעשועונים נושאי פרסים, הימורים בטוטו, הגרלות בלוטו וכיוצא בזה, שאלת מיסוי ההכנסות הללו הינה אקטואלית מתמיד.

בהקשר זה נציין, כי ככלל, ההימורים אסורים בישראל, למעט במסגרת היתרים ספציפיים שניתנו על פי החוק, כגון למפעל הפיס, המועצה להסדר הימורים בספורט וכדומה.

בעבר ועד לשנת 2003, הכנסות שנבעו לנישום מרווחי הגרלות, הימורים ופעילות נושאת פרסים, היו בדרך כלל פטורות ממס, מאחר ששיטת מיסוי ההכנסה הפירותית בארץ הייתה אז לפי תורת המקור, אשר קבעה כי הכנסה תמוסה רק אם יש לה מקור, בעוד שהכנסה מסוג כזה נחשבה כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמה ועל כן היא לא סווגה כהכנסה בעלת מקור.

במסגרת תיקון 134 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקף ב-1.6.2003 ושנחקק במטרה להרחיב את בסיס המס במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל, הוסף סעיף 2א לפקודת מס הכנסה.

סעיף זה הטיל לראשונה מס על הכנסות שמקורן בהימורים, הגרלות או בפעילות נושאת פרסים וזאת ללא ניכוי הוצאות וללא קיזוז הפסדים, זיכויים, או פטורים. שיעור המס עד ליום 31.12.2013 היה 25% ומיום זה ואילך הינו 30%.  

וכך קובע סעיף 2א לפקודת מס הכנסה:

"2א. השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפרסים
(א) השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל וכן השתכרות או רווח של אדם תושב חוץ, שהופקו או שנצמחו בישראל, שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחים או הכנסתו ויראו אותם לעניין פקודה זו כהכנסה, למעט לעניין קיזוז הפסדים.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:
(1) השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו.
(2) השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית.
(3) השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור וועדת הכספים של הכנסת".


סעיף 2א(א) לפקודה קובע כי רווחי הימורים מהווים הכנסה לכל דבר ועניין, אשר כפופה אף היא לשיטת המיסוי הפרסונאלי אשר נקבעה בסעיף 2 לפקודה, במסגרת הרפורמה במס משנת 2003 במסגרת תיקון 132 לפקודה, אשר שינתה את שיטת המיסוי בארץ משיטה טריטוריאלית לשיטה פרסונאלית.

בהתאם לכך, נקבע כי תושב ישראל יהיה חייב בכל מקרה במס בגין הכנסות מהימורים, בין אם הן הופקו בארץ או בחו"ל ואילו תושב חוץ יהיה חייב במס בגין הכנסות מהימורים רק אם הן הופקו בישראל.

סעיף 4א(א)(11) לפקודה קובע כי מקום הפקת ההכנסות מהימורים יקבע לפי מקום תושבות הגורם שמשלם הכנסות אלו. בהתאם לכך, תושב חוץ יחויב במס על הכנסות מהימורים במידה והכנסות אלו שולמו על ידי גורם שהינו תושב ישראל. במידה והשתכר מרווחי הימורים אותם שילם לו תושב ישראל, הרי שרווחים אלה יחויבו בתשלום מס לפי סעיף 2א לפקודה וזאת מאחר ותושב החוץ הפיק רווחים שמקורם בישראל.

מיסוי הימורים שנעשו במסגרת אתרי אינטרנט

כאמור לעיל, החוק בארץ אוסר להמר, למעט במסגרת החריגים על פי החוק ועל כן עקרונית אסור להמר גם במסגרת אתרי אינטרנט אלו. זו גם הסיבה מדוע באתרי הימורים רבים באינטרנט יופיע נוסח אזהרה לפיו אסור להמר במסגרת האתר, במידה וההימורים אסורים במקום מגוריו של המשתמש באתר.

יחד עם זאת, החבות במס תוטל גם על הכנסות שהופקו כתוצאה מפעילות הימורים שהינה בלתי חוקית וזאת מבלי שיחולו עליה פטורים כלשהם. מאחר שכאמור לעיל, תושב ישראל יהיה חייב בכל מקרה במס בגין הכנסות מהימורים, בין אם הן הופקו בארץ או בחו"ל,  אז הוא יחויב במס גם על הכנסות שהוא הפיק כתוצאה מהימורים בלתי חוקיים במסגרת אתרי אינטרנט, ללא קשר לשאלה באיזו מדינה הם הוקמו.

בדרך כלל אתרי ההימורים באינטרנט מוקמים במדינות שמתירות הימורים וכן משמשות כמקלטי מס, כגון רומניה, קוסטה ריקה, גיברלטר וכדומה.

פטורים מהמס המוטל על הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים

בצד קביעת הכלל העקרוני בדבר הטלת מס על הכנסות מהימורים וכיוצא בזה במסגרת סעיף 2א(א) לפקודה, סעיף 2א(ב) לפקודה גם קובע 3 חריגים לכלל זה, בהם לא תחול חבות במס כאמור וזאת כמפורט להלן:

(1) השתכרות או רווח שהם הכנסה ממקור אחר על פי פקודה זו - חריג זה קובע כי הכנסות מהימורים שלמעשה כבר מוסו קודם לכן במסגרת הוראות 2 ו-3 לפקודה, ימשיכו להיות ממוסות לפי הוראות אלו ולא לפי סעיף 2א לפקודה. כך, לדוגמא, בפסיקה נקבע, לפי חקיקת סעיף 2א לפקודה, כי הכנסות מפרס על עבודות שביצע הנישום נחשבות אף הן כחלק מהשתכרותו ועל כן גם הן תחויבנה במס לפי סעיף 2(1) לפקודה.  

(2) השתכרות או רווח מפרסים שניתנו במסגרת אישית - כאשר מדובר בפרס או מתנה שניתנו במסגרת אישית, כגון יחסי משפחה, לא תחול עליו חבות במס.

(3) השתכרות או רווח מהגרלות או מפרסים שנקבעו על ידי שר האוצר, באישור וועדת הכספים של הכנסת - חריג זה מקנה לשר האוצר את הסמכות הכללית להעניק פטורים מחבות במס להכנסות מהגרלות או פרסים. גם סעיף 9(28) לפקודה מעניק פטור ממס להשתכרות או רווח כאמור בסעיף 2א, שערכם פחת מסכום שקבע שר האוצר, באישור וועדת הכספים של הכנסת.

בהתאם לכך קבע שר האוצר את צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהגרלות ,הימורים או פעילות נושאת פרסים) הוראת שעה לשנות המס 2003 ו-2004 התשס”ג-2003, אשר מעניק פטור ממס על רווחי הימורים, הגרלות ופרסים שאינם עולים על התקרה הקבועה בצו, אשר סכומה מתעדכן מעת לעת, בהתאם למנגנון עדכון הסכומים שקבוע בסעיף 120 ב לפקודה.

נכון לספטמבר 2016, תקרת הפטור עומדת על סך של 60,720 ₪. כלומר, הכנסות עד לסכום זה תקבלנה פטור מלא ממס ואילו הכנסות מעל לתקרת הפטור ועד לכפל הפטור, תקבלנה פטור חלקי, בגובה תקרת הפטור, בניכוי ההפרש בין רווחי ההימורים לבין תקרת הפטור.

יודגש כי צו זה מעניק את הפטור רק להכנסות מהימורים, הגרלות או בפעילות נושאת פרסים אשר נעשו במסגרת פעילות חוקית בלבד. לפיכך, רווחי הימורים אשר נעשו במסגרת בלתי חוקית, לדוגמא, לא ייהנו מהפטור הקבוע בצו.

הפטור ניתן לכל זכיה בגין כל הגרלה נפרדת. כך לדוגמא, נישום שזכה פעמיים בסך של  60,720 ₪ בשתי הגרלות נפרדות במהלך שנת מס אחת, ייהנה מהפטור לגבי כל אחת מהן בנפרד. אולם נישום שרכש כרטיס הגרלה אחד המזכה אותו בשני פרסים שונים, תחושב בעניינו תקרת הפטור ביחס לשני הפרסים גם יחד וכך גם שני נישומים אשר רכשו יחד כרטיס הגרלה אחד, ייהנו מתקרת פטור אחת בלבד. מצד שני, כרטיס מנוי המאפשר לנישום להשתתף במספר הגרלות המתרחשות במהלך תקופת תוקפו של המנוי, יחשב ככרטיס הגרלה נפרד לכל הגרלה בנפרד.

שיעור המס המוטל על הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים

כאמור, היקף המס עד ליום 31.12.2013 היה בשיעור של 25% ומיום זה ואילך הינו בשיעור של 30% וזאת בהתאם לתיקון שנעשה בסעיף 124ב לפקודה, אשר קובע כך:

"על אף הוראות סעיף 121, שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף 2א, יהיה 30%, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(28) או ניכוי לפי סעיף 17(11)".

כלומר, סעיף זה קובע כי שיעור המס על הכנסות מהימורים וכדומה לא יהיה בהתאם למדרגות המס הקבועות בסעיף 121 לפקודה, כי אם בהיקף אחיד של 30% וזאת בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט הזכות לפטור שנקבעה לפי סעיף 9(28) לפקודה כאמור לעיל ולמעט הזכות לניכוי הוצאות הכרוכות בתשלום המס, כגון הוצאות להכנת דו"ח ולטיפול בהליכי השומה והערעור, כאמור בסעיף 17(11) לפקודה. אלו ההוצאות היחידות שמותרות בניכוי ועל כן לא יותרו בניכוי הוצאות אחרות, כגון ההוצאות לרכישת כרטיס ההגרלה נשוא הזכייה, למשל.

כמו כן, לא ניתן לקזז מהכנסות אלו הפסדים שנוצרו לנישום מכל מקור שהוא ולרבות הפסדים ממקור עסקי. מאחר שסעיף 121 לפקודה לא חל על רווחים אלו כאמור, אז גם הכנסות מהימורים שזכה בהם יחיד שכבר מלאו לו 60 שנים ימוסו בשיעור של 30% ולא בהתאם למדרגות המס הקבועות בסעיף 121 (ב) לפקודה.     

חובת ניכוי מס במקור מהכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים

סעיף 164 לפקודה, אשר מטיל את חובת ניכוי המס במקור, תוקן אף הוא באופן שמטיל את חובת ניכוי המס במקור גם על  מי שמשלם את ההכנסות הנובעות מהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א לפקודה, אם כי תוך מתן סמכות לשר האוצר לקבוע מתי יבוצע ניכוי המס וזאת אף שלא בשעת התשלום וכן שלא מהסכום המשתלם.

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס”ג- 2003 מסדירות את אופן ניכוי המס במקור על ידי משלם התשלום, מועד העברת המס לרשות המיסים ומתן האישור על ניכוי המס במקור למקבל התשלום.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 29/05/2018 17:57
 
close