מידע משפטי אודות חובות אבודים בהיבט מס הכנסה ומע"מ

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

חובות אבודים בהיבט מס הכנסה ומע"מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

באופן כללי, חובות אבודים הינם חובות שנוצרו בגין עסקה שהנישום כבר דיווח עליה לרשויות המס ואשר אפסו הסיכויים לגבותם. כלומר, חובות שלא נפרעו ולא שולמו בפועל בגין מוצר או שירות שבעל עסק סיפק ללקוח, בשעה שבעל העסק כבר דיווח עליהם לרשויות המס ושילם בגינם מס הכנסה או העביר בגינם מס עסקאות.

מטבע הדברים, החובות האבודים רלוונטיים רק לעסק שמתנהל לפי שיטת מצטבר, להבדיל מעסק שמתנהל לפי שיטת מזומן. כלומר, כאשר העסק מדווח לרשויות המס על העסקה ומשלם מס בגינה כבר במועד ביצוע העסקה, ללא תלות בקבלת תשלום התמורה בפועל.

לחובות אבודים יש השלכות הן מבחינת מס הכנסה והן מבחינת מס ערך מוסף. אולם, משום מה, המחוקק לא קבע ולא הגדיר מהו חוב אבוד וזאת לא במסגרת פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ולא במסגרת חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. אמנם, במסגרת סעיף 24א(א) לתקנות מע"מ, תשל"ו-1976, הוגדר חוב אבוד כך: "סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה ושהוכח להנחת דעתו של המנהל, שהפך להיות אבוד", אולם קל להבין שמדובר בהגדרה מעגלית, שאיננה ממש תורמת להבהרת מהו חוב אבוד.

מאחר והמחוקק לא הגדיר מהו חוב אבוד, נדרשה הפסיקה לעניין זה וקבעה כי חוב אבוד הינו חוב שלא ניתן עוד לגבייה. על מנת להגדיר חוב כלא ניתן עוד לגבייה, על הנישום להראות כי הוא ניסה לגבות את החוב וכי לשם כך הוא נקט בהליכים משפטיים נמרצים, כגון הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים, פשיטת רגל וכיוצא בזה - ללא הועיל. כדי להוכיח זאת, על הנישום להמציא לרשויות המס מכתב מטעם עורך דינו אשר מעיד על נקיטת ההליכים הללו.

לחלופין, החוב יהפוך לאבוד כאשר הוצאות גביית החוב עולות על סכום החוב, או כאשר החייב נעלם ולא ניתן לאתרו לצורך נקיטת הליכים משפטיים, או כאשר החייב נפטר מבלי שהוא הותיר אחריו נכסים מהם ניתן לגבות את החוב, או כאשר החוב נמחק במסגרת הסדר נושים לפי סעיף 335 לפקודת החברות שאושר על ידי פסק דין סופי של בית המשפט, או כאשר החוב נמחק במסגרת צו הפטר שקיבל חייב במסגרת הליך פשיטת רגל וכיוצא בזה.

לעומת זאת, הודעה של החייב לנישום לפיה הוא איננו יכול לשלם את חובו, איננה הופכת את חובו לחוב אבוד כדין וגם אסיפת נושים כשלעצמה אינה מעידה על הפיכת החוב לחוב שאינו ניתן לגביה ועקב כך לחוב אבוד, אלא רק על בעיות בגביית החוב. יחד עם זאת, מינוי כונס נכסים לחייב, או הכרזתו כפושט רגל יכולים להעיד על הפיכת החוב לחוב אבוד.

עוד נקבע בפסיקה, כי ניתן להמשיך בהליכים לגביית חוב שהוכרז כאבוד ונתקבלו בגינו החזרי מס, מאחר והכרזת החוב כאבוד הינה הליך לביטול המס בלבד ולא לביטול עסקת היסוד שבגינה צמח החוב של החייב. יחד עם זאת, במידה והחייב הצליח בכל זאת לגבות את החוב, עליו לשוב ולדווח על כך לרשויות המס, כדי לשלם מחדש את המס שהתקבל בגינו ההחזר. כך נקבע על ידי בית המשפט העליון, במסגרת הליך ע"א 5865/03 בדש נ' שותפות עוף חיפה 1992.

משמעות חובות אבודים בהיבט מס הכנסה

בהיבט מס הכנסה, חוב אבוד, שמכונה גם חוב רע, הינו חוב בגין עיסקה שבגינה הוצאה חשבונית כדין ושולם מס הכנסה.

ניתן לנכות חוב אבוד מהכנסתו של הנישום ובכך להביא להקטנת המס שיחול עליו וזאת בהתאם לסעיף17(4) לפקודת מס הכנסה, שקובע כך:

"חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח-יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, שהחובות נעשו רעים בשנת המס וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, להנחת דעתו של הפקיד, כחובות שנעשו רעים בשנת המס, אף אם זמן פירעונם של החובות הרעים או המסופקים חל לפני תחילתה של שנת המס, אלא שכספים שנגבו בשנת המס לחשבון סכומים שנמחקו או שנוכו לפני כן בשל חובות רעים או מסופקים, ינהגו בהם לעניין פקודה זו כמו בתקבוליו של העסק או משלח-היד לאותה שנה".

כלומר, על מנת שחוב יוכר כחוב אבוד שניתן לנכות מהכנסתו החייבת במס, עליו להיווצר במהלך הפעילות העסקית הרגילה של הנישום ועליו להפוך לחוב אבוד במהלך שנת המס שלגביה רוצים לנכות את החוב. יש לשים לב כי אין הכרח שהחוב ייווצר במהלך שנת המס ולמעשה אין כל חשיבות לשנה בה נוצר החוב, אלא מה שחשוב הוא שהחוב הפך לאבוד במהלך אותה שנת המס.

משמעות חובות אבודים בהיבט מע"מ

בהיבט מע"מ, חוב אבוד הינו חוב בגין עיסקה שבגינה הוצאה חשבונית כדין ושולם מס עסקאות. ניתן לקבל החזר מס עסקאות בגין חוב אבוד ולשם כך יש להגיש לרשויות המס הודעת זיכוי. כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בהליך ע"א 2112/95 אגף המכס והמע"מ נ' אלקה אחזקות בע"מ וזאת בהתבסס על פרשנות של סעיף 49 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, אשר קובע כך:

"הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית - ישולם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר".

במסגרת סעיף 24א לתקנות מע"מ, שתוקנו על ידי שר האוצר, נקבע כי הנישום רשאי להוציא הודעת זיכוי בגין החוב האבוד, אשר תפרט את פרטי הנישום, פרטי החייב, פרטי העסקה והנסיבות בגינן הפך החוב לחוב אבוד, הדו"ח התקופתי שבו צוינה העסקה, פעולות והליכים שנקט הנישום לגביית החוב.
 
את הודעת הזיכוי יש להגיש לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הוצאת חשבונית המס שבגינה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים ממועד זה. במניין התקופה הנ"ל לא יכללו את פרק הזמן שבין יום הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי פירוק או פשיטת רגל לבין יום מתן אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי לנישום וכן את פרק הזמן שבין יום הגשת תביעה לבית המשפט לגביית החוב ובין יום היות פסק הדין לפסק דין חלוט.

לייעוץ משפטי בנושא המיסוי שלך פנה/י אלינו!


תאריך: 08/05/2018 16:44
 
close