מידע משפטי מקיף אודות חברה בע"מ ומערכת המיסוי שלה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מהי חברה בע''מ ומה מערכת המיסוי שחלה עליה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

חברה הינה סוג של תאגיד, ארגון בעל ישות משפטית, אשר מאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת והשאת רווחים. החברה הינה הדרך העיקרית לקיומה של פעילות עסקית משותפת במסגרת העידן המודרני.

החברה מבוססת על עקרון הפרדת האישיות המשפטית, אשר קובע כי לחברה יש אישיות משפטית נפרדת מהאישיות המשפטית של מייסדיה ובעליה, שנקראים בעלי המניות.

משמעות עקרון הפרדת האישיות המשפטית הינה שבעלי המניות אינם נושאים באחריות אישית לפעולות החברה, התחייבויותיה וחובותיה. זאת, למעט במקרים בהם נעשה שימוש לרעה בעקרון זה, שאז יתכן שבית המשפט יורה על הרמת מסך ההתאגדות ויטיל על בעלי המניות את האחריות האישית לחובותיה של החברה.

פעילות החברה מבחינה משפטית מוסדרת בישראל במסגרת שורה של חיקוקים שונים. העיקריים שבהם כוללים את:

  • חוק החברות, תשנ"ט-1999, אשר עוסק בעיקרו באופן הקמתה והסדרת פעילות האורגנים שלה ולרבות בעלי המניות, הדירקטורים והמנכ"ל של החברה.
  • חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר חל על חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה לניירות ערך, להבדיל מחברות פרטיות.
  • סעיפים מסוימים מפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, אשר עוסקים בשעבוד נכסי חברה ופירוק חברות.
  • חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, אשר עוסק בהסדרת הפעילות של חברות ממשלתיות.

חברה בע"מ, קרי, חברה בערבון מוגבל, הינה חברה שבעלי מניותיה ערבים אישית להתחייבויות החברה, במקרה של פירוק החברה, רק עד לגבולות הערך הנקוב של המניות שמוחזקות בידיהם ואשר לא נפרע על ידם בפועל.

זאת לפי סעיף 252 לפקודת החברות, אשר קובע כך: "בפירוקה של חברה מוגבלת בערבות שיש לה הון מניות, יהא כל חבר חב, בנוסף על הסכום שקיבל עליו לשלם לחשבון נכסי החברה בפירוקה, לשלם גם כדי הסכום שעדיין לא נפרע בעד המניות שבידו".

כאשר מדובר בחברה שהינה חברה בע"מ, דבר זה חייב לבוא לידי ביטוי גם בשמה. כך לדוגמא, בישראל הסיומת המקובלת הינה בע"מ, שהינו כאמור קיצור של בערבון מוגבל, בארה"ב הסיומת INC, קיצור של Incorporated, או LLC, קיצור של limited liability company, שהינו סוג של תאגיד שאינו קיים בארץ, בריטניה LTD, קיצור של Limited ובגרמניה GmbH, קיצור של Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

יחד עם זאת, ניתן גם להקים חברה שאחריות בעלי המניות לחובותיה במקרה של פירוק החברה הינה בלתי מוגבלת ובמקרה כזה לא יכלול שם החברה את התוספת בע"מ בסופו. אגב, בהתאם לסעיף 59א(א)(1) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, חברה של עורכי דין איננה רשאית להיות חברה בע"מ.

מהי מערכת המיסוי שחלה על חברה בע"מ

מערכת המיסוי הקיימת בארץ מבדילה בין מיסוי של יחידים, לבין מיסוי של חברות.

המס על יחידים קרוי מס הכנסה והוא מוטל באופן פרוגרסיבי, לפי מדרגות המס, כאשר מדרגת המס הגבוהה ביותר מכונה מס שולי.

נכון לשנת 2017, מדרגות המס מתחילות מ-10%, כאשר המס השולי על מס הכנסה של יחידים הינו 48%, אשר בתוספת 2% מס יסיף שחל משנת 2013 ואילך על הכנסה שנתית כוללת בסך 810,720 ₪, מגיע אף ל-50%.

לעומת זאת, המס על חברות קרוי מס חברות והוא מוטל באופן אחיד וקבוע, ללא מדרגות מס, על רווחי החברה, מעסקים, ריבית, שכירות או רווח הון.

נכון לשנת 2017, מס החברות הינו 25% וזאת בהמשך למדיניות הורדת מס החברות בארץ כדי לעודד את הפעילות הכלכלית במשק. בין השנים 1980 - 1986, מס החברות היה בדרך כלל בשיעור 61%, בין 1986 - 2003 הוא היה בשיעור 36% ובין 2003 - 2017 הוא היה בדרך כלל בשיעור 25%. בדומה, אגב, לממוצע מס החברות בקרב מדינות ארגון ה-OECD , שעומד על 24.9%.  

אופן תשלום מס החברות

למרות שחישוב מס החברות הינו שנתי, מס חברות משולם לרשויות המס מדי חודש או חודשיים כמקדמות מס, במסגרתן החברה מעבירה לרשות המיסים סכום יחסי מהכנסותיה וזאת כפי שנקבע לה על ידי רשות המיסים, בהתאם לרווחי החברה בשנים קודמות ולצפי הרווחים שלה במהלך השנה.  

בתום השנה מחושב אחוז המס האמיתי שהחברה צריכה הייתה לשלם. במקרה והחברה הרוויחה יותר מהמצופה כך שהיא שילמה במסגרת מקדמות המס מס נמוך יותר מהנדרש ממנה בפועל, יהיה עליה להוסיף סכום נוסף למס ששילמה. במידה והיא הרוויחה פחות מהמצופה, כך שהיא שילמה מס נמוך יותר מהנדרש ממנה בפועל, היא תקבל זיכוי מס, החזר על ההפרש.

הטבות מס לחברות

מדינת ישראל נוהגת להעניק הטבות מס שונות לחברות העוסקות בתחומים אשר המדינה מעוניינת לעודד, עגון ענפי התעשייה, התיירות, ההיי-טק והמחקר והפיתוח. כך לדוגמא, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ניתנות הנחות מס שונות לחברות בעלות מפעל מועדף על פי החוק, דהיינו, מפעל שהינו תעשייתי ובר תחרות, כהגדרתם בחוק.    

בנוסף, ישנן חברות מסוימות שרשאיות לבקש שהמס המוטל עליהן יחושב כאילו מדובר בהכנסה המתחלקת בין בעלי החברה או בידי אחד מבעלי המניות, כך שיחולו עליהם שיעורי המס של יחידים. מדובר בחברת בית, חברה שנמצאת בבעלותם של לא יותר מחמישה אנשים, שאינה חברה בת של חברה גדולה יותר ואשר כל רכושה ועסקיה מסתכמים בהחזקת בניינים בלבד. חברה משפחתית, חברה שכל מנהליה הינם בני משפחה אחת שניתן לראותם כאדם אחד ואגודות שיתופיות העוסקות בתוצרת חקלאית, כגון מושב או קיבוץ.

מהי מערכת המיסוי שחלה על בעלי מניות בחברה בע"מ

לגבי המס המוטל על בעלי המניות של החברה, כיחידים, קיימת בארץ שיטת מיסוי דו שלבית. בשלב הראשון, מוטל מס חברות על רווחי החברה ואילו בשלב השני מוטל מס דיבידנדים, על החלק מרווחי החברה אשר מחולק כדיבידנד לבעלי המניות. לעומת זאת, כאשר מחולק הדיבידנד לחברת האם של החברה, כאשר שתיהן הינן תשובות ישראל, אז לא יוטל מס על הדיבידנד.

נכון לשנת 2017, מס הדיבידנדים על בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, דהיינו, בעל לפחות 10% ממניות החברה, הינו בשיעור של 30%. לפיכך, שיעור המס המצרפי שלו, של מס הדיבידנדים ושל מס החברות שלו יחדיו, עומד על 47.50%.

בעל מניות מהותי של חברה יכול למשוך לעצמו את רווחי החברה, לפי אחת מבין ארבע האפשרויות הבאות:

(1) חלוקת דיבידנד - בכפוף לתשלום מס חברות בשיעור 25% ומס דיבידנדים בשיעור 30%.  
(2) משיכת משכורת - בכפוף לתשלום שיעור המס השולי של יחיד.
(3) משיכת דמי ניהול - בכפוף לתשלום שיעור המס השולי של יחיד.
(4) מכירת החברה - בכפוף לתשלום מס חברות בשיעור 25% ומס רווח הון בשיעור 30%.  

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 07/08/2018 13:36
 
close