עורך דין מומחה מסביר: מהי הצהרת הון ומה המשמעויות שלה

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הצהרת הון: משמעותה החוקית והפרטים שיש למלא בה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

Hebrew

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על כל הנכסים הנמצאים בבעלותו ועל כל ההתחייבויות שלו, בארץ ובחו"ל, נכון למועד מסוים, בצירוף מסמכים לאימות פרטי הרישום.

את הצהרת ההון יש למסור לרשות המיסים רק לפי דרישה של פקיד השומה, אשר בהתאם לסעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה, מוסמך לדרוש מהנישום מידע אודות הכנסותיו, בנוסף לדו"ח השנתי על ההכנסות שיש להגיש לפי סעיף 131 לפקודה, אלא אם כן ניתן פטור מהגשתו.  

במסגרת הנכסים, יש לציין נכסי נדל"ן, כלי רכב, תוכניות חיסכון, מניות וני"ע, כספים במזומן, תכולת דירת המגורים שלו, תכשיטים ועוד. כמו כן יש לציין נכסים או כספים שהתקבלו בירושה או במתנה.

במסגרת ההתחייבויות, יש לציין תשלומי משכנתא, התחייבויות כספיות כלפי גורמים אחרים וכן כל הלוואה שהנישום נטל ושעליו להחזיר.

ההפרש בין הנכסים של הנישום לבין ההתחייבויות שלו, מהווה את הסך הכולל של ההון עליו מצהיר הנישום. 

מטרת הצהרת הון

מטרת הצהרת ההון הינה "כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם", כאמור ברישא של סעיף 135 לפקודת מס הכנסה. הצהרת ההון משמשת כאחד מכלי העזר העיקריים והחשובים שבידי פקיד השומה לצורך קביעת סבירות רמת ההכנסה של הנישום אשר מדווחת על ידו במסגרת הדו"חות השנתיים למס ההכנסה ועל מנת לבדוק האם דיווחיו השנתיים של הנישום על הכנסותיו אכן משקפים את המציאות, או שמא הוא השמיט מהם הכנסות ועקב כך גם התחמק שלא כדין מתשלום מס.

קריאה נוספת: עונש על העלמת מס.

באמצעות הצהרת ההון מתקבלת תמונה כוללת של ההון הנקי של הנישום, ממנה ניתן להסיק את רמת הכנסתו האמיתית ובהתאם לכך גם לגלות הכנסות נוספות של הנישום שאינן מדווחות על ידו במסגרת הדו"חות השנתיים שלו, במידה וישנן כאלו. שכן, סביר להניח שמקורו של ההון של הנישום נובע מההכנסות שלו ועל כן חייבת להיות התאמה סבירה בין נתוני ההון המוצגים בהצהרת ההון שלו לבין נתוני ההכנסות המוצגים בדו"חות השנתיים שלו.

הבדיקה נעשית באמצעות השוואת הון, כלומר, השוואה בין הצהרות ההון של הנישום אשר הוגשו לאורך מספר שנים. בנוסף יבדוק פקיד השומה רישומים שונים המופיעים במאגרי מידע הנמצאים ברשותו, כגון מספר הנסיעות של הנישום לחו"ל.

במידה והונו של הנישום גדל באופן משמעותי מהצהרת הון אחת לרעותה, יש לבחון האם הגידול בהון של הנישום נעשה בצורה סבירה, אשר תואמת את הדיווחים על ההכנסות שהוא הגיש למס הכנסה במסגרת הדו"חות השנתיים שלו, או שישנו פער בלתי סביר ביניהם. במקרה שההון של הנישום גדל באופן משמעותי, או שהיו לו הוצאות משמעותיות מעבר להוצאות המחיה שלו וזאת מבלי שניתן להבין מהיכן נוצר הגידול בהון או כיצד מומנו אותן הוצאות, יידרש הנישום להסביר זאת.

כך לדוגמא, מי שמצהיר בהצהרת ההון שלו שיש לו רק דירה אחת בבעלותו,  אולם בהצהרה הבאה שלו הוא כבר יצהיר שיש לו 3 דירות ושני מגרשים בבעלותו וזאת בשעה שהוא דיווח על הכנסה ממוצעת מדי שנה, יידרש להסביר זאת, אלא אם כן הנישום יצהיר, למשל, שהוא קיבל כספים בירושה, או במתנה, או שהוא נישא לבעל/ת הון שיש לו נכסים משלו וקיבל כחוק בעלות על נכסים אלו.

כאשר נראה לפקיד שומה שהונו של הנישום גדל בצורה בלתי סבירה והסבריו של הנישום לא הניחו את דעתו, הוא עלול להגיש לו דרישה לתשלום מס המשקף לדעתו את הגידול בהון. יחד עם זאת, הנישום יוכל לערער על כך בפני בית המשפט, אם כי יהיה עליו להוכיח כי הוא דיווח כראוי על הכנסותיו וכי הפער בין שתי הצהרות ההון שלו הינו סביר.

לכן, חשוב להקפיד ולאסוף מסמכים המתעדים את כל ההכנסות, ההוצאות וההתחייבויות של הנישום, לרבות כאלו שמעבר לפעילות העסקית שלו וזאת על מנת להציג ראיות לגביהן בפני רשות המסים במידה והוא יידרש לכך.

מי נדרש להגיש הצהרת הון ומתי יש להגישה?

רק מי שנדרש במפורש על ידי רשות המסים להגיש הצהרת הון, חייב לעשות כן. בדרך כלל הדרישה להגיש הצהרת הון נשלחת למי שחייב להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיו, כלומר, עצמאים, בעלי חברות ושכירים בעלי שכר או הכנסות בהיקף גבוה. בנוסף להם, רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות. אי הגשת הצהרת ההון או השמטת פרטים ממנו מהוות עבירה פלילית על פי פקודת מס הכנסה.

עם פתיחת התיק במס הכנסה, ללא כל קשר לגודל העסק ומספר המועסקים, תישלח לנישום דרישה להצהרת הון ראשונה, אותה יש להגיש בדרך תוך 120 יום ממועד קבלת הדרישה. הצהרת ההון הראשונה הינה ההצהרה החשובה מכל ההצהרות הבאות, מכיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שתבואנה אחריה. לאחר מכן יידרש הנישום למסור הצהרות הון נוספות רק אחת ל-5-4 שנים.

הפרטים שיש למלא במסגרת הצהרת ההון

כאמור, במסגרת הצהרת ההון של הנישום, עליו לדווח על כלל הנכסים שלו, הן העסקיים והן הפרטיים, בניכוי ההתחייבויות שלו וזאת בארץ ובחו"ל. יש לדווח על היקף ההון הכולל של התא המשפחתי של הנישום ועל כן עליו לציין בהצהרת ההון גם נכסים והתחייבויות של בת/בן הזוג של הנישום ושל וילדיהם שטרם להם מלאו 18 שנה.

הצהרת ההון נחלקת לחלק עסקי וחלק פרטי:

  • במסגרת החלק העסקי - יש לדווח על רכוש והתחייבויות בעסק שבו לא נערך מאזן, כגון רכוש קבוע, מלאי ורכוש שוטף אחר, בנקים וקופות שונות/שיקים והתחייבויות/הלוואות. בנוסף, יש לדווח על רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן, כגון השקעות בעסק פרטי, השקעות בשותפות, מוניטין, השקעות בתאגידים והשקעות אחרות.
     
  • במסגרת החלק הפרטי - יש לדווח על רכוש והתחייבויות פרטיים, כגון נכסי נדל"ן, מזומנים, יתרות חשבונות בנק, השקעות שונות בניירות ערך שנסחרים בבורסה ובמט"ח, תוכניות חיסכון וגמל, ביטוח חיים, קרנות השתלמות, ני"ע שאינם נסחרים בבורסה, כלי רכב, כלי טיס וכל כלי תחבורה אחר, תכולת בית, תכולת כספות, בבנק או בכל מקום אחר, התחייבויות כגון תשלומי משכנתא, כל הלוואה אחרת שניטלה ושיש להחזיר ועוד.

במידה והנישום שולט באמצעות ייפוי כח בחשבון בנק של מישהו אחר, כגון עורכי דין שמנהלים חשבון בנק עבור לקוחותיהם, או קרוב משפחה שמנהל חשבון בנק בארץ עבור תושב חוץ, יש לדווח גם על כך במסגרת הצהרת ההון.

יובהר כי בהתאם לעיקרון השליטה, במסגרת הצהרת ההון יש להצהיר על נכסים והתחייבויות של הנישום ככל שיש לו שליטה עליהם וזאת גם אם הם אינם רשומים באופן פורמאלי על שמו.

הרישום בהצהרת ההון הינו על בסיס עלות, כלומר לפי המחיר ששולם בפועל עבור הנכסים בעת רכישתם ולא בהתאם לשווי השוק האמיתי שלהם. אם לדוגמא, הנישום רכש תכשיט בשווי של 100,000 ₪, אשר שווי השוק האמיתי שלו היה 200,000 ₪, יהיה עליו לציין בהצהרת ההון שערכו של התכשיט הינו 100,000 ₪.

נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה יירשמו בעלות אפס, הואיל והם לא נרכשו מכספו של הנישום. יחד עם זאת, אם הושקעו באותם נכסים כספים נוספים מכספו של הנישום, יש לציין עלויות אלו בהתאם.

על מנת למלא את הצהרת ההון בהתאם לחוק ובאופן מסודר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני מס הכנסה, אשר יסייע לך להגיש את ההצהרה על הצד הטוב ביותר וללא סיבוכים אפשריים.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 19/12/2017 18:11
 
close