חד וחלק: כך תדע/י האם מגיע לך לקבל החזרי מס בהתאם לחוק!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

מידע מקיף אודות החזרי מס והדרך לקבל אותם!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews

Hebrew

החזר מס הינו תשלום שמוחזר על ידי רשות המיסים לעובד, שכיר או עצמאי, אשר משכרו נוכו סכומי מס הכנסה שהינם גבוהים מהסכומים שהיה עליו לשלם על פי החוק.

ככלל, גובה מס הכנסה שעל העובד לשלם מחושב על בסיס הכנסותיו השנתיתיות, כלומר, בהתאם לסך כל ההכנסות שהוא הרוויח בפועל במהלך כל שנת המס. מנגד, מס ההכנסה נגבה מהעובד כבר במהלך שנת המס ולא בסיומה וזאת באופן הבא: 

  • עובד עצמאי משלם מדי חודש או חודשיים מקדמות למס הכנסה בהתאם להכנסתו השנתית המשוערת.
  • עובד שכיר משלם מס הכנסה מדי חודש באמצעות המעסיק שלו, שמנכה במקור את מס ההכנסה של העובד במסגרת תשלום השכר החודשי שלו ומעביר אותו לרשות המיסים. 

מטבע הדברים, רק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדוייק מה היתה ההכנסה השנתית בפועל של העובד וכתוצאה מכך ייתכנו פערים בין סכום המס המדויק שהיה על העובד לשלם בהתבסס על סך כל הכנסתו השנתית בפועל, לבין הסכומים שהוא שילם במהלך השנה, במסגרת המקדמות של העובד העצמאי או הניכויים במקור של העובד השכיר.

במידה וסכום המס ששולם בפועל הסתבר כגבוה מהמס שהיה על העובד לשלם, רשות המיסים תחזיר לו את הסכום העודף, אשר נקרא החזר מס. במידה וסכום המס ששולם בפועל הסתבר כנמוך מהמס שהיה על העובד לשלם, יהיה עליו להשלים הפרש זה ולשלם אותו לרשות המיסים.

הסיבות לביצוע החזר מס

קיימות סיבות רבות ומגוונות לניכוי מס הכנסה בסכום גבוה מהסכום שנדרש מהעובד על פי החוק ואשר בגינן ניתן להגיש בקשה להחזר מס. להלן הסיבות העיקריות מביניהן:

(1) חישוב שגוי של סכום המס שחל על העובד, בשל אי לקיחה בחשבון של כל הקלות המס הרלוונטיות לו. 

כאמור, כאשר מדובר בתשלומי מס הכנסה של עובד שכיר, מתפקידו של המעסיק לחשב את סכום המס שחל על העובד, לנכות את סכום המס מהכנסתו של העובד ולהעביר אותו לרשות המסים. 

אולם, לעתים חישוב סכום המס שחל על העובד נעשה באופן שלא לוקח בחשבון את כל הקלות המס של העובד בהסתמך על הנתונים שרלוונטיים לו וזאת מאחר שהעובד לא הצהיר על נתונים אלו בפני המעסיק או שהעובד הצהיר עליהם בפני המעסיק, אך זה טעה מסיבה כלשהי ולא התחשב בהם בפועל. 

 ככלל, על מנת לחשב את סכום המס שחל על העובד, יש לפעול כדלקמן:

  • חישוב ההכנסה החייבת של העובד. ההכנסה החייבת במס של העובד הינה ההכנסה שלו בניכוי כל ההוצאות, הפטורים והניכויים האישיים שניתן לנכות ממנה על פי החוק.
  • חישוב סכום המס שחל על ההכנסה החייבת, בהתאם למדרגות המס שקבועות בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה וזאת לפני ההתחשבות בזיכויים ובנקודות הזיכוי שחלים על העובד.
  • חישוב סכום המס לאחר התחשבות בזיכויים ובנקודות הזיכוי שחלות על העובד. זהו סכום המס הסופי שחל על העובד.

לפיכך, במידה והמעסיק לא לקח בחשבון במסגרת תהליך חישוב סכום המס של העובד את כל ההוצאות, הפטורים, הזיכויים ונקודות הזיכוי שחלות על העובד, הדבר יכול להביא לחישוב סכום מס הכנסה גבוה מהנדרש מהעובד על פי החוק. במקרה כזה, ניתן להגיש בקשה להחזר מס. 

דוגמאות לפטור ממס שחל על העובד: קיימים פטורים להכנסות מסויימות, לרבות עד לתקרה מסויימת וכן פטורים אישיים לעובד. דוגמאות לפטורים ממס לגבי הכנסות מסויימות כוללות פטורים מתשלומים מסויימים של פנסיה, פיצויי פרישה, תגמולים מחברות ביטוח ועוד. 

דוגמאות לפטורים אישיים לגבי עובדים מסויימים כוללים למשל: פטור מתשלום מס הכנסה לעובד שהינו נכה או עיוור, לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. פטור זה ניתן לעיוור, נכה בשיעור של 100%, נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד וכן נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד. 

דוגמאות להוצאה מותרת בניכוי מהכנסתו של העובד: הוצאות לרכישת ספרות מקצועית, השתתפות בהשתלמות מקצועית ועוד.

דוגמאות לזיכוי ממס: זיכוי מס בשל תרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זיכוי מס למי שמחזיק קרוב משפחה במוסד מיוחד בהתאם לסעיף 44 לפקודת מס הכנסה, זיכוי מס בשל תשלומים לביטוח חיים או לקצבה ועוד.

דוגמאות לנקודות זיכוי ממס: עובד שנולד לו ילד, או שהוא הורה חד הורי, משלם מזונות, הורה לילד נטול יכולת, עולה חדש, תושב חוזר, חייל משוחרר, סיים לימודים אקדמאיים או לימודי מקצוע, תושבי ישובים מסויימים ועוד.

(2) אי ביצוע תיאום מס על ידי העובד. 

כאשר העובד עבד במספר מקומות עבודה, ביכולתו לעשות תיאום מס, על מנת להקטין את נטל המס המוטל עליו. במידה והעובד לא עשה תיאום מס, ינוכו משכרו סכומי מס ההכנסה על פי מדרגת המס הגבוהה ביותר שלו. דבר זה ניתן לתקן במסגרת הליך חישוב המס. 

(3) העובד ביצע הפרשות לביטוחי חיים או לפנסיה.

כאשר העובד ביצע הפרשות לביטוחי חיים או לפנסיה באופן עצמאי ופרטי ושלא באמצעות המעסיק, כך שהמעסיק לא לקח אותן בחשבון בעת חישוב המס של העובד, באפשרותו להגיש בקשה להחזר מס בגינן.

(4) הפסקות בביצוע העבודה ברצף במהלך שנת המס.

כאשר העובד לא עבד במשך תקופה מסויימת במהלך שנת המס וזאת מכל סיבה שהיא, כגון בשל פיטורים, התפטרות, יציאה לחופשה ללא תשלום וכדומה ומס ההכנסה שלו בתקופה שבה הוא כן עבד חושב על בסיס ההנחה כאילו הוא עבד וקיבל שכר במשך כל השנה, אז העובד עשוי להיות זכאי להחזר מס בגין כך. 

אופן הגשת הבקשה להחזר מס

כדי לקבל החזר מס יש להגיש בקשה להחזר מס בפני פקיד השומה שנמצא באיזור המגורים של העובד.

עקרונית, ניתן להגיש בקשה להחזר מס בפני רשות המיסים רק לאחר תום שנת המס.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בהחזר מס לעובד שכיר שחישוב המס שהמעסיק שלו עשה לו היה שגוי, לרבות מאחר שהוא לא לקח בחשבון את כל הקלות המס שהעובד זכאי להן, רשאי העובד לקבל את ההחזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר שלו ומבלי להגיש בקשה להחזר מס בפני רשות המסים וזאת גם אם העסקתו אצל אותו מעסיק כבר הסתיימה, אך בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה.

לשם כך על העובד לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את החזרי המס בתלוש השכר.

הדבר אפשרי כאמור גם לגבי עובד שכבר סיים את עבודתו אצל המעסיק, מאחר שהמעסיק רשאי להפיק תלוש שכר גם לאחר סיום ההעסקה, שבמסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים, שלהם זכאי העובד בשנת המס הנוכחית. במידה ושנת המס כבר הסתיימה, יוכל אותו עובד שכיר לקבל את החזר המס רק באמצעות הגשת בקשה להחזר מס בפני רשות המיסים. 

ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר. במקרה של הגשת בקשה להחזר מס עבור יותר משנה אחת, יש להגיש בקשה להחזר מס בגין כל שנת מס בנפרד.   

בקשת החזר המס לעובד שכיר נעשית באמצעות הגשת טופס 135, בצירוף טופס 106 שניתן לעובד מהמעסיק שלו ואשר מרכז את כל התשלומים השנתיים שלו וכן בצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו להקלות המס שלא נלקחו בחשבון בעת חישוב המס שהוטל עליו, כגון אישורים על תשלומים לקופות גמל, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכיוצא בזה.

בקשת החזר המס לעובד עצמאי ונישומים אחרים שמחוייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, תיעשה באמצעות הדו"ח השנתי ובצירוף כל המסמכים והאישורים המתאימים. 

כיצד משולם לעובד החזר מס?

החזר המס משולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת במועדים הבאים:

לעובד שכיר: החזר המס יבוצע בתוך שנה מיום שנערכה שומה, לאחר שהוגשה הבקשה להחזר, או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.

לעובד עצמאי וכל נישום אחר שמחויב בהגשת דו"ח שנתי: החזר המס יבוצע תוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח השנתי במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המועד המאוחר מביניהם.

לקבלת ייעוץ משפטי אישי בנושא ליחצו כאן!


תאריך: 30/05/2018 14:04
 
close