אלו הן ההוצאות המוכרות לצרכי מס הכנסה ומע"מ

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הוצאות מוכרות לצרכי מס הכנסה ומע"מ


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 2 reviews

Hebrew

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנישום לנכות מהכנסתו רק הוצאות מוכרות מסוימות, דבר אשר יקטין את הרווח הנקי וכתוצאה מכך את תשלום המס.

כאמור, לא ניתן לנכות כל הוצאה מהכנסות העסק, אלא רק הוצאות שהוכרו לשם כך על ידי החוק. הוצאות מוכרות הינן הוצאות שהן הכרחיות לצורך ייצור ההכנסה שלו. כלומר, הוצאות שהינן הכרחיות כדי לאפשר את קיום פעילות העסק וייצור הכנסתו, כך שבלעדיהן העסק לא יוכל לייצר הכנסות. לדוגמא: שכר עובדים, שכירות מבנה העסק, רכישת ציוד ומלאי ועוד.

בעניין זה חשוב להבין כי ההוצאות המוכרות נקבעות בהתאם לאופי פעילות העסק, כך שבהחלט ייתכן שהוצאה מסוימת תוכר בעסק אחד, אך לא תוכר בעסק אחר, שאופי פעילותו הינו שונה. כך, לדוגמא, רכישת תכשירי טיפוח יכולה להוות הוצאה מוכרת כאשר מדובר בעסק שהינו מכון קוסמטי, אולם היא לא תהווה הוצאה מוכרת כאשר מדובר בעסק שהינו גן ילדים, למשל.

לעומת זאת, הוצאות עונשיות, מכל סוג, הינן הוצאות שאינן מוכרות כלל לצרכי מס ולגבי אף עסק, כגון קנסות משטרה, קנסות עירייה וכן קנסות של גוף שלטוני אחר.

את ההוצאות המוכרות יש לנכות מההכנסה ברוטו של העסק, כך שרק החלק הנותר מההכנסה ברוטו, לאחר ניכוי ההוצאות, מחויב במס. ככל שההוצאות גבוהות יותר והרווח הנקי קטן יותר, כך תשלם פחות מס.

אגב, בדרך כלל נהוג לדבר על ניכוי הוצאות מוכרות בהקשר של בעלי עסק עצמאיים או חברות. אולם, למעשה, לשון הפקודה מתירה לנכות הוצאות גם שהוצאו בהכרח לצרכי עבודה של השכירים ועל כן אין מניעה לנכות גם הוצאות של שכירים. לדוגמא, במצב בו השכיר חייב ללמוד ולהתעדכן במקצועו וזאת בשעה שהמעסיק שלו איננו מוכרח לממן הוצאות אלו.

הוצאות מוכרות לצרכי מס הכנסה

קיימים מספר סוגים לגבי מידת ההכרה בהוצאות מוכרות:

הוצאות מוכרות באופן מלא - הוצאות עסקיות שמוכרות במלואן, ללא הגבלת סכומן. מדובר בהוצאות שקשורות במישרין להכנסות של העסק, כגון שכר עבודה, הן של בעל העסק והן של עובדיו, הוצאות לרכישת מלאי וציוד עסקי, הוצאות משרדיות וכדומה.

הוצאות מוכרות באופן חלקי - הוצאות עסקיות שמוכרות באופן חלקי בלבד, עד לתקרה מסוימת שנקבעה בחוק, כגון נסיעות לחו"ל, ביגוד, כיבוד, אש"ל וכדומה. החוק קובע הוראות מפורטות לגבי מהו החלק המוכר ומהו החלק העודף, שאינו מוכר, ביחס לכל הוצאה כזו.

הוצאות מעורבות - הוצאות שיכולות לשמש במעורב הן לצרכי העסק והן לצרכים פרטיים. אם ניתן להפריד בין חלקי ההוצאה המעורבת ולזקוף חלק יחסי ממנה לעסק וחלק יחסי ממנה לצרכים הפרטיים, אז החלק העסקי שלה יוכר לצרכי מס. במידה ולא ניתן להפריד, לא ניתן יהיה להכיר בחלק העסקי. לדוגמא, במידה והעסק מתנהל בבית המגורים של בעל העסק, ניתן לחלק הוצאות מסוימות של הבית, לרבות דמי השכירות והחלק היחסי לצרכי העסק יוכר כהוצאה לצרכי מס.

בנוסף, נהוג גם לחלק את כל ההוצאות המוכרות להוצאה שוטפת והוצאה הונית וזאת כמפורט להלן:

הוצאה שוטפת - הוצאה שוטפת הינה הוצאה שנועדה לצורך התפעול השוטף של העסק או הוצאה לצורך שמירה על הקיים, כגון משכורות לעובדים, הוצאות אינטרנט, תשלומי חשמל, ארנונה, דמי שכירות חודשים ועוד. הוצאות אלו נרשמות בספרי החשבונות ומוכרות לצרכי מס לפי סכומן המלא באותה שנה שבה הוצאו.

הוצאה הונית/רכוש קבוע - הוצאה הונית הינה הוצאה לצורך רכישת רכוש קבוע לעסק, שנועד לשמש אותנו לטווח ארוך ולפחות למשך יותר משנה אחת, כגון רכישת מחשב, רכישת רכב וכדומה, או הוצאה לצורך שיפוץ העסק.

מטבע הדברים, בדרך כלל מדובר בהוצאות בעלות סכום מהותי. להבדיל מהוצאות שוטפות, לא ניתן לרשום את כל סכום ההוצאה של הוצאות אלו בשנה שבה הנכסים הקבועים נרכשו, אלא יש לרשום כל שנה רק חלק יחסי מההוצאה, שמחושב באחוזים, בהתאם לתקנות הפחת של מס הכנסה, שקובעות את אחוז הפחת באופן מפורט לגבי כל נכס ונכס.

לדוגמא, הפחת לריהוט הינו 6% לשנה מעלות הריהוט, לרכב הינו 15% לשנה ולמחשב שולחני 33% לשנה. כלומר, כל שנה ההוצאה בגין המחשב תהיה 33% מהמחיר המקורי שבו הוא נרכש, כך שלאחר 3 שנים כבר לא ניתן יהיה להפחיתו ולא תירשם יותר הוצאה בגינו.

הוצאות מוכרות לצרכי מע"מ

כאשר מדובר בהוצאות מוכרות לצרכי מע"מ, מדובר למעשה בקיזוז מס התשומות הגלום בהוצאות אלו. כלומר, קיזוז המע"מ ששולם עבור ההוצאות ממס העסקאות, המע"מ ששולם לעסק עבור המוצרים שהוא מוכר או השירות המקצועי שהוא מספק.

בעניין זה יש להיות מודעים לכך שכללי ניכוי ההוצאות לצרכי מע"מ שונים במעט מאלו שלצרכי מס הכנסה, כך שלא מכל הוצאה שמוכרת לצרכי מס הכנסה ניתן גם לקזז את מע"מ התשומות ששולם עבורה.

חוק מס ערך מוסף מפרט מה הן ההוצאות אשר חל איסור מפורש לקזז בגינן את מע"מ התשומות וזאת למרות שמדובר לכאורה בהוצאה עסקית לכל דבר, כגון רכישת רכב מסחרי לעסק שמשקלו הכולל נמוך מ-3.5 טון, ארוחות עסקיות במסעדות, מתנות שניתנו לעובדים ועוד.

קיימות גם הוצאות עסקיות הפטורות ממע"מ או שהמע"מ בגינן הינו אפס, כגון הוצאות עבור ביטוח העסק, הלוואות בנק ועמלות, הוצאות ארנונה ומסי עירייה, משכורות לעובדים, קניית פירות וירקות טריים ועוד.

אגב, כדי להכיר בהוצאה לצרכי מע"מ, על מנת לקזז את מע"מ התשומות שרשום על חשבונית המס, אין זה משנה האם מדובר בהוצאה שוטפת או הוצאה הונית של רכוש קבוע לעסק. לפיכך, לצרכי המע"מ, מס התשומות על רכוש קבוע, שהינו מוכר לצרכי מע"מ, יוכר מידית באותו החודש שבו נרכש הרכוש.

עיקרי כללי קיזוז מע"מ התשומות הינם כדלקמן:

ראשית, לצורך קיזוז המע"מ, חייבת להינתן חשבונית מס עבור רכישת הנכס, מקור בלבד ולא העתק ועליה להירשם על שם העסק, יחיד או חברה.  

שנית, טרם עברו 6 חודשים מתאריך חשבונית המס שניתנה עבור ההוצאה. במידה ועברו מעל ל-6 חודשים, יש להגיש בקשה מיוחדת לשלטונות מע"מ לאישור קיזוז מע"מ התשומות הכלול בחשבונית זו.

שלישית, כאשר מדובר בהוצאה מעורבת, שמשמשת הן צורך עסקי והן לצורך פרטי, המבחן שנוהג בעניין זה לצרכי מע"מ הינו מבחן עיקר השימוש של ההוצאה, כלומר, האם עיקר השימוש של ההוצאה הינו לצורך עסקי או פרטי?

  • במידה ועיקר השימוש הינו לצורך עסקי, ניתן לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.
  • במידה ועיקר השימוש הינו לצורך פרטי, ניתן לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. מדובר בעיקר בהוצאות עבור טלפון נייד ואחזקת רכב.

אנחנו כאן לשאלות נוספות בענייני המיסוי שלך!


תאריך: 16/04/2018 18:50
 
close