הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה ופתרון משפטי אם איחרת את המועד

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

הגשת דו''ח שנתי למס הכנסה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

Hebrew

הדו"ח השנתי כולל את סיכום סך כל הכנסותיו של הנישום אל מול סך כל הוצאותיו בשנת המס החולפת, החל מיום 1.1 ועד ליום 31.12.

במסגרת הדו"ח השנתי, על הנישום להצהיר על כל מקורות ההכנסה שיש לו באופן כללי ולא רק מהעסק שלו, כגון מדמי שכירות, הגרלות, פרסים, דיבידנדים, קצבאות ועוד.

בנוסף, עליו להצהיר על כל הנכסים, המניות, חשבונות בנק, נכסי נדל"ן, כלי רכב, שותפויות בעסקים ופרטי עיסוק נוספים שיש לו. הדו"ח השנתי חל על כל ההכנסות והנכסים של הנישום וזאת הן בארץ והן בחו"ל.

מטרת דו"ח שנתי

מטרת הדו"ח השנתי הינה לשמש את רשויות המס לצורך חישוב סכום מס ההכנסה השנתי שיוטל על הנישום ועל מנת לברר האם קיימים פערים בין סכום זה לבין סכום המס שהנישום שילם במסגרת מקדמות המס שלו.  

  • במידה וסכום המס ששולם בפועל היה גבוה מהמס שיהיה על הנישום לשלם, רשות המסים תחזיר לו את הסכום העודף, אשר נקרא החזר מס.
  • במידה וסכום המס ששולם בפועל היה נמוך מהמס שיהיה על הנישום לשלם, יהיה על הנישום להשלים הפרש זה ולשלם אותו לרשות המסים.

מי צריך להגיש דו"ח שנתי?

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש[ מטיל חובת הגשת דו"ח שנתי לרשות המסים כמעט על כל אזרחי ישראל.

יחד עם זאת, סעיף 134א לפקודה מעניק לשר האוצר סמכות להתקין תקנות אשר מעניקות פטור מהגשת דו"ח שנתי לגורמים שונים ולרבות שכירים. בהתאם לכך הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, אשר מעניקות את הפטור לגורמים אלו.

כתוצאה מתקנות אלו, חובת הגשת הדו"ח השנתי חלה כיום בעיקר על נישומים שהינם עצמאיים, בעלי חברות, שכירים בעלי שכר גבוה, או בעלי הכנסות גבוהות.

לפיכך, רוב השכירים בארץ פטורים כיום למעשה מחובת הגשת דו"ח שנתי. יחד עם זאת יצויין, כי פקיד השומה במס ההכנסה עדיין רשאי לחייב כל נישום בהגשת דו"ח שנתי, במידה והוא מצא לנכון לעשות זאת.

אופן הגשת הדו"ח השנתי

הגשת הדו"ח השנתי נעשית באמצעות טופס 1301, תוך צירוף כל הנספחים לו וכל המסמכים הנדרשים.

הדו"ח יוגש לרשויות מס הכנסה באופן ידני ופיזי. אולם, יחיד החייב בהגשת דו"ח ויש לו הכנסה מעבודה, מעסק או משלח יד, נדרש להגיש פיזית את הדו"ח השנתי שלו רק לאחר שידורו באופן מקוון, בכפוף לפטורים שחלים בעניין זה.

השידור המקוון נעשה במסגרת אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות רואי החשבון המייצגים של הנישום, אשר מחוברים בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המסים. לאחר שידור הדו"ח יש להדפיסו, באופן לפיו המערכת תנפיק שני העתקים של הדו"ח, עליהם יופיע הברקוד שהונפק על ידי רשות המסים.

יש להגיש את אחד ההעתקים הללו ידנית למשרד השומה, כשהוא חתום ובצירוף הנספחים והאישורים כנדרש ולקבל אישור הגשה על גבי ההעתק השני. כל עוד לא הוגש במשרד השומה פלט הדו"ח שהודפס, לא תיקלט הגשתו, כך שדו"ח ששודר בלבד, מבלי שהוא גם הוגש פיזית, לא ייחשב כדו"ח שהוגש.

מתי יש להגיש את דו"ח שנתי?

סעיף 132 לפקודה קובע כי ככלל יש להגיש את הדו"ח השנתי עד ל-30 באפריל של השנה שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.

יחד עם זאת, סעיף 133 לפקודה מקנה לפקיד השומה את הסמכות להאריך ולדחות את המועד להגשת הדו"ח השנתי לנישום אשר המציא סיבה מספקת לכך, להנחת דעתו של פקיד השומה.

בפועל, מועדי ההגשה הינם כדלקמן:

  • נישום שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה  - צריך להגיש את הדו"ח השנתי שלו עד ליום 30 באפריל.
  • נישום שמנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף לדו"ח מאזן וחשבון רווח והפסד - צריך להגיש את הדו"ח השנתי שלו עד ליום 31 במאי.
  • יחיד שהינו שכיר ואיננו מגיש דו"ח מקוון - צריך להגיש את הדו"ח השנתי שלו עד ליום 30 באפריל.
  • יחיד שחייב בהגשת דו"ח מקוון - צריך להגיש את הדו"ח השנתי שלו עד ליום 31 במאי.
  • יחיד שמיוצג ברשות המסים על ידי רואה חשבון או יועץ מס או עורך דין - צריך להגיש את הדו"ח השנתי שלו בהתאם למועדי הארכות הקולקטיביים שניתנו לגורם המייצג שלו.

הסנקציות על אי הגשת הדו"ח השנתי במועד

סעיף 216(4) לפקודה קובע כי אי הגשה במועד של דו"ח שנתי בהתאם למועדים הקבועים בסעיפים 132 או 133 לפקודה, ללא סיבה מספקת, מהווה עבירת מס מהותית אשר דינה מאסר שנה ו/או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

יחד עם זאת, עבירה זו גם מסווגת כעבירה מנהלית, אשר מאפשרת להטיל על העבריין קנס מינהלי במקום להעמידו לדין ולהגיש כתב אישום כנגדו. אולם, תשלום הקנס הינו בגדר זכות ולא חובה ועל כן רשאי הנישום לבחור שלא לשלם את הקנס המנהלי ולהישפט על העבירה.

במידה ולא הוגש הדו"ח, פקיד השומה רשאי לערוך לנישום שומה לפי מיטב השפיטה. כלומר, לקבוע  לפי שיקול דעתו את ההכנסה החייבת של הנישום ואת המס שנגזר ממנה.

במידה ולא הגשת את הדו"ח השנתי במועד, מומלץ לא להתנהל לבד מול מס הכנסה ותמיד להתייעץ עם עורך דין מנוסה לדיני מיסים, שיסייע לך להיחלץ מהטעות בדרך המהירה והנוחה ביותר.

שאלות נוספות? פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי!


תאריך: 19/12/2017 13:58
 
close