אי הגשת דוחות כספיים למס הכנסה - מהות העבירה, העונשים והדרך להתמודד!

חייגו לייעוץ אישי: 050-808-6488 הייעוץ ניתן על ידי מומחה בענייני מיסוי
 דיני מיסים ועבירות מס – עורך דין לשירותך
חוות דעת מקצועית בענייני מיסוי:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה במיסים >>

לא הגשת במועד את הדוחות למס ההכנסה?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews

Hebrew

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש[ מטיל חובת הגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים כמעט על כל אזרחי ישראל, במסגרתו עליהם להצהיר מדי שנה על כל מקורות הכנסותיהם.

יחד עם זאת, סעיף 134א לפקודה מעניק לשר האוצר סמכות להתקין תקנות אשר מעניקות פטור מהגשת דו"ח שנתי לגורמים שונים, ולרבות שכירים.

בהתאם לכך הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, אשר מעניקות את הפטור לגורמים אלו. כתוצאה מכך, חובת הגשת הדו"ח השנתי חלה בעיקר על נישומים שהנם עצמאיים, בעלי חברות או שכירים בעלי שכר גבוה או הכנסות גבוהות.

הגשת הדו"ח השנתי נעשית באמצעות טופס 1301. במסגרת דו"ח זה, על הנישום להצהיר על כל מקורות ההכנסה שיש לו וכן על כל הנכסים, המניות, חשבונות בנק, נכסי נדל"ן, כלי רכב, שותפויות בעסקים ופרטי עיסוק נוספים שיש לו, הן בארץ והן בחו"ל.

סעיף 132 לפקודה קובע כי ככלל יש להגיש את הדו"ח השנתי עד ל-30 באפריל של השנה שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח, ואילו סעיף 133 לפקודה מקנה לפקיד השומה את הסמכות להאריך ולדחות את המועד להגשת הדו"ח השנתי לנישום אשר המציא סיבה מספקת לכך, להנחת דעתו של פקיד השומה.

סעיף 216(4) לפקודה קובע כי אי הגשה במועד של דו"ח שנתי בהתאם למועדים הקבועים בסעיפים 132 או 133 לפקודה, ללא סיבה מספקת, מהווה עבירת מס פלילית אשר דינה מאסר שנה ו/או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

בנוסף, סעיף 117(א)6 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, קובע כי מי שלא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או התקנות לפיו, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על-פי דרישת המנהל, עובר עבירת מס פלילית ודינו מאסר עד שנה.

מדובר בעיקר בדו"חות המע"מ התקופתיים שעל כל נישום בעל תיק מע"מ להגיש מדי חודש או חודשיים, בהתאם להוראות החוק החלות עליו.

אי הגשת דו"ח במועד נחשב לעבירה טכנית-מנהלית קלה יחסית, עליה חל חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985, אשר מאפשר להטיל על העבריין קנס מנהלי במקום להעמידו לדין ולהגיש כתב אישום כנגדו.

חשוב לדעת כי תשלום הקנס הנו בגדר זכות ולא חובה ועל כן רשאי הנישום לבחור שלא לשלם את הקנס המנהלי ולהישפט על העבירה. כמובן שקיימת חשיבות רבה לייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בעבירות מס הכנסה במגעים עם רשויות המס וכמובן שבמקרים המגיעים לדיון בבית המשפט.

במסגרת בג"צ 5537/91 אפרתי נ' עו"ד כרמלה אוסטפלד נקבע כי דרך המלך לגבי עבירות מנהליות הנה הטלת קנס מנהלי ואילו הגשת כתב אישום בגין עבירה מנהלית הנו חריג לכלל.

כתוצאה מכך, עונשו של נישום העובר עבירה של אי הגשת דו"ח שנתי במועד הינו קנס מנהלי, אלא אם ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מהכלל והגשת כתב אישום כנגדו.

במידה והוחלט בכל זאת להגיש כתב אישום כנגד הנישום, על התובע לנמק זאת בכתב ולהעמיד את הנימוקים לעיון הנישום, אף זאת בתנאי שטרם נמסרה לנישום הודעה על הטלת הקנס.

בתי המשפט בארץ נוהגים להתייחס בחומרה לביצוע עבירות מס, נוכח הפיכתן למכת מדינה אשר פוגעת קשות בקופה הציבורית ובאזרחי המדינה.

בפסיקה עמדו לא אחת על חומרתן של עבירות המס, על השלכותיהן החברתיות המזיקות ועל העובדה כי הן חותרות תחת ערכים חברתיים בסיסיים של שוויון וסולידריות חברתית.

בפסקי דין רבים נכתב והוסבר בפירוט כי הדו"חות שעל נישומים להגיש לרשות המיסים, יוצרים את הבסיס לקיומה של מערכת המס ולפעולתה התקינה, כאשר אי הגשת דו"ח במועד מונעת מרשויות המס לברר את מס האמת המגיע ולטפל בהליך מסודר בקביעתו של המס וגבייתו.

כלומר, מטרת הגשת הדו"חות הנה העמדת המדינה בפני הנתונים העובדתיים המשקפים את הכנסתו הנטענת של הנישום וגביית מס אמת בהתאם לדיווח זה.

מדובר בתשתית לקיומה של מערכת המס ולפעולתה התקינה. הגשת דו"ח מס איננה עניין טכני פעוט ערך, מאחר שהדו"חות המוגשים משמשים כלי ראשון במעלה בידיה של רשות המיסים למילוי חובתה לקיים הליך סדור והוגן.

על כן אין להקל ראש בחובת ההגשה כמו גם בסנקציה על הפרתה. כך נקבע בהליך עפ"ג 2072-11-10 עתאלי נ' היועץ המשפטי לאגף מס הכנסה.

הימנעות מדיווח מביאה לתוצאה של חוסר שוויון וחוסר הגינות בגביית המס, שכן נישומים אשר מדווחים במועד גם משלמים את המס החל עליהם ואילו נישומים שאינם עושים כן, פוטרים עצמם, שלא כדין, מחובת התשלום.

תוצאה כזו אין לאפשר הן מטעמים של הגינות ושוויון והן מטעמים של מניעת חוסר סדר ואנדרלמוסיה חברתית.

בית המשפט העליון קבע כי יש לנקוט במדיניות של ענישה מרתיעה, גם במקרה ובו לא נגרם בסופו של דבר נזק לקופה הציבורית, וזאת במסגרת הליך רע"פ 3008/11 אביטבול נ' מדינת ישראל. הסיבה לעמדה זאת של בית המשפט נובעת מכך שאכיפת עבירות המס מחייבות את רשויות המס למאמצים רבים, הגוזלים משאבי ציבור רבים.

משמעות האכיפה היא מלחמה כדי למנוע גניבה מכיסינו הקולקטיבי ועל כן יש לנקוט במדיניות ענישה מרתיעה גם בעבירות אלו.

מתחם הענישה בגין עבירות אי הגשת דו"חות במועד הנו רחב למדי בהתאם לנסיבות המקרה.

החל ממאסר על תנאי, במיוחד במקרים של הסרה מלאה של המחדל והעדר עבר פלילי קודם, דרך מאסר המרוצה בעבודות שירות, בעיקר במקרים בהם לא הוסרו המחדלים עקב קושי כלכלי, וכן העדר עבר פלילי קודם, וכלה במאסרים מאחורי סורג ובריח, בייחוד במקרים של בהם לא הוסרו המחדלים וישנן הרשעות קודמות.

במקרה שהוגש נגדך כתב אישום בשל אי הגשת דוחות למס ההכנסה רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בעבירות מס הכנסה בהקדם האפשרי.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי אישי!


תאריך: 03/10/2017 17:41
 
close